Metodutveckling i tillståndsprocesser

Motion 2022/23:1957 av Isak From m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av skyndsam och politiskt förankrad reformering av ramverken för processerna för miljöprövningar i syfte att främja ny industrialisering och elnäts- och elproduktionsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att främja berörda myndigheters och domstolars kapacitet, metodutveckling för utvecklad myndighetssamverkan samt nationella insatser för samordning på regional nivå och med aktörer inom berörda branscher och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att tillsätta en samordnare för att underlätta stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har under de senaste åren upplevt en positiv utveckling av ny industrialisering med nyetableringar av industriföretag och betydande reinvesteringar, fördelat över hela Sverige. I betydande utsträckning sker utvecklingen som ett led i industrins klimat­omställning. Framåtskridandet understryker att Sverige är ett bra investeringsland.

Samtidigt finns det utmaningar som riskerar att försvåra förverkligandet av både planerade etableringar och investeringar. Tilltron till Sverige som industriland skadas om mineralbrytning och industriell tillverkning försvåras. Nya investeringar inom området är nödvändiga för att elnäts- och elproduktionsutbyggnad ska kunna genomföras. Bland utmaningarna finns processerna för miljöprövningar. Sverige ska ha högt satta miljömål för industriell verksamhet med välfungerande samråd med berörda intressen. Däremot är det besvärande att tillståndsprocesserna inte sällan är tidsutdragna och svårförutsäg­bara. Över de senaste mandatperioderna har ett antal statliga utredningar sett närmare på reformering av ramverken för miljöprövningar. Motionärerna menar att arbetet med reformering av regelverk och lagstiftning behöver fortsätta skyndsamt i syfte att korta ned handläggningstider och öka förutsägbarheten. Reformarbetet bör ske med strävan att nå en bred politisk samsyn för att medverka till att reformeringen blir hållbar över tid och på så sätt skapar förutsägbarhet för investerare. Vi menar att regeringen behöver beakta Klimatpolitiska rådets rapport för 2022. Fossilfritt Sverige och den nationella strategin för elektrifiering har uppmärksammat vikten av att berörda myndigheter och domstolar har erforderlig kapacitet för att motverka tidsfördröjning och oklarheter i handläggningsprocesser.

Det är också angeläget att metodutveckling för samverkan mellan myndigheter inom ramen för befintlig lagstiftning fungerar. Regeringen bör se närmare på fortsatta insatser på området motsvarande vad som sker till exempel inom ramen för Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet).

Över de senaste mandatperioderna har ett antal statliga utredningar sett närmare på reformering av ramverken för miljöprövningar. Vi menar att arbetet med reformering av regelverk och lagstiftning behöver fortsätta skyndsamt i syfte att korta ned handläggnings­tider och öka förutsägbarheten. Reformarbetet bör ske med strävan att nå en bred politisk samsyn för att medverka till att reformeringen blir hållbar över tid och på så sätt skapar förutsägbarhet för investerare. Reformering av ramverken i form av lagstiftning och regelverk är en viktig del för att Sverige ska få bättre fungerande tillståndsprocesser och därmed underlätta för ny industrialisering och förverkligandet av klimatomställningen.

Vi vill vidare framhålla att regeringen inte får underskatta betydelsen av samordning på regional nivå och med aktörer inom berörda branscher för ett fungerande genomslag för investeringar och etableringar. Den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen arbetade med en serie insatser för att främja samordningen. Ett sådant exempel är till­sättandet av nationell samordnare för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. I augusti aviserade dåvarande regeringen sin avsikt att tillsätta en samordnare som ska underlätta stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning. Besked om tillsättandet av en sådan samordnare saknas från nuvarande regering. För att stärka den regionala kapacitetens förmåga att medverka till fungerande genomslag för investeringar och etableringar bör även nationella främjandeinsatser via till exempel Tillväxtverket uppmärksammas.

 

 

Isak From (S)

Annette Rydell (S)

Jamal El-Haj (S)

Johanna Haraldsson (S)

Mattias Jonsson (S)

Monica Haider (S)

Sofia Amloh (S)

Tomas Eneroth (S)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av skyndsam och politiskt förankrad reformering av ramverken för processerna för miljöprövningar i syfte att främja ny industrialisering och elnäts- och elproduktionsutbyggnad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att främja berörda myndigheters och domstolars kapacitet, metodutveckling för utvecklad myndighetssamverkan samt nationella insatser för samordning på regional nivå och med aktörer inom berörda branscher och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om betydelsen av att tillsätta en samordnare för att underlätta stora etableringar i fordonsindustrins gröna omställning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.