Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2014/15:146 Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism

Motion 2015/16:254 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2014/15:146
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2015-09-30
Bordlagd
2015-10-01
Granskad
2015-10-01
Hänvisad
2015-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda propaganda för terrorism och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffa varje form av deltagande i eller stöd till terroristorganisationer och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för terroristbrott och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta terrorister med dubbla medborgarskap deras svenska medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur terrorister med endast svenskt medborgarskap ska göras statslösa och tillkännager detta för regeringen.
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hemlig dataavläsning ska inkluderas i de terrorbekämpande myndigheternas förmåga att inhämta information och tillkännager detta för regeringen.
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta signalspaning vid förundersökning och tillkännager detta för regeringen.
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör vara regeringens uttryckliga ambition att FRA, Säpo och Must har direktåtkomst till varandras databaser eller att en gemensam databas skapas, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi anser att även följande målsättningar bör inkluderas i Sveriges strategi mot terrorism:

 

Att förbjuda propaganda för terrorism

I dag sprids propaganda för terrorism i sociala medier, religiösa församlingar och många andra sammanhang. Sverigedemokraterna vill kriminalisera propaganda för terrororganisationer och deras verksamhet. Den befintliga lagstiftningen om straff för offentlig uppmaning till terroristbrott behöver även utvidgas och skärpas. Detta behöver utredas förutsättningslöst och noggrant.

 

Att straffa varje form av deltagande i eller stöd till terroristorganisationer

Relativt få personer har åtalats för terroristbrott, troligen på grund av att de brottsliga gärningarna är svåra att bevisa. Sverigedemokraterna vill skärpa lagen så att varje form av deltagande i eller stöd till terrororganisationer, i eller utanför Sverige, ska straffas som terroristbrott. För detta ändamål ska regeringen upprätta en lista över förbjudna terroristorganisationer.

 

Att skärpa straffen för terroristbrott

Den nuvarande lagstiftningen innebär att det lägsta straffet för terroristbrott är två år. På grund av att svenska domstolar har som fast praxis att alltid döma i nedre delen av straffskalan behöver minimistraffen höjas medan maxstraffet bör inkludera riktig livstid. Utöver det måste straffskalorna därutöver noggrant utredas så de går hand i hand med det övriga påföljdssystemet.

 

Att frånta terrorister med dubbla medborgarskap deras svenska medborgarskap

Sverigedemokraterna vill att den som döms för terroristbrott och har dubbelt medborgarskap ska fråntas sitt svenska medborgarskap samt utvisas på livstid.

 

Att göra terrorister med endast svenskt medborgarskap statslösa

Genom ett särskilt regeringsbeslut ska även den som beviljats och endast har ett svenskt medborgarskap kunna fråntas detta trots att det gör personen statslös samt utvisas på livstid.

 

Att tillåta hemlig dataavläsning

I skrivelsen nämner regeringen att de ska verka för att de som jobbar mot terrorism ska ”upprätthålla sin förmåga att inhämta information”, vilket är positivt. Polisen saknar i dag möjlighet att avläsa kommunikation som sker över internet. Att avläsa kommunikation över internet, så kallad hemlig dataavläsning, innebär att polisen hackar en misstänkt gärningsmans dator och planterar en ”spiontrojan” som därefter i hemlighet läser av och rapporterar vad datoranvändaren gör. För en effektiv brottsbekämpning som håller jämna steg med den tekniska utvecklingen vill Sverigedemokraterna tillåta hemlig dataavlyssning. Avläsningen ska endast ske mot en specifik person och dator efter ett domstolsbeslut. Vi anser att ”upprätthålla sin förmåga att inhämta information” ska inkludera detta verktyg.

 

Att tillåta signalspaning vid förundersökning

Säkerhetspolisen och Polismyndigheten har i dag möjlighet att inrikta FRA:s signalspaning i vissa underrättelsesyften, men inte om det samtidigt pågår en brottsutredning. En orsak är att FRA:s arbetsmetoder måste hållas hemliga och därför inte kan granskas vid en rättegång. Detta är ett problem eftersom det ofta uppstår ett behov att både inleda en förundersökning och att fortsätta signalspaningen. Sverigedemokraterna vill därför möjliggöra signalspaning parallellt med pågående brottsutredningar.

 

Att bryta sekretessen mellan myndigheter som arbetar med underrättelseverksamhet

Skrivelsen tar även upp att ”Säkerhetspolisen har pekat på ett behov av att kunna medge de övriga myndigheterna inom NCT direktåtkomst till de uppgifter i myndighetens verksamhet som behövs för samarbetet, för att på så sätt effektivisera arbetet”. Säkerhetspolisen (Säpo), Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) har olika register och de olika myndigheterna har inte en direkt tillgång till varandras register med personuppgifter. För att effektivisera samarbetet vill Sverigedemokraterna ge myndigheterna möjlighet till direktåtkomst till varandras databaser eller att en gemensam databas skapas. Detta bör även vara regeringens uttryckliga ambition.

 

 

Kent Ekeroth (SD)

Adam Marttinen (SD)

 

Yrkanden (8)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda propaganda för terrorism och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att straffa varje form av deltagande i eller stöd till terroristorganisationer och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU7
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skärpa straffen för terroristbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att frånta terrorister med dubbla medborgarskap deras svenska medborgarskap och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur terrorister med endast svenskt medborgarskap ska göras statslösa och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att hemlig dataavläsning ska inkluderas i de terrorbekämpande myndigheternas förmåga att inhämta information och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta signalspaning vid förundersökning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör vara regeringens uttryckliga ambition att FRA, Säpo och Must har direktåtkomst till varandras databaser eller att en gemensam databas skapas, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

För närvarande måste du klicka på rubriken avsändare under motionen för att se vilka som står bakom motionen.