Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:49 Märkning och registrering av katter

Motion 2021/22:4314 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:49
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-19
Granskad
2021-11-22
Bordlagd
2021-11-23
Hänvisad
2021-11-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2021/22:49 Märkning och registrering av katter.

Motivering

Centerpartiet välkomnar att fler kattägare väljer att märka och registrera sin katt. Det kan göra det enklare för en kattägare att få tillbaka sin bortsprungna katt och det kan under­lätta myndigheternas djurskyddstillsyn att en ägare till en vanvårdad katt snabbt kan identifieras. Som framgår av proposition 2021/22:49 är i dag ca 60 procent av landets katter märkta på frivillig väg och ungefär 30 procent av dessa katter finns i något regis­ter. Centerpartiet bedömer att båda dessa andelar har potential att öka framöver och att det därför är viktigt att informera kattägare om fördelarna med att på frivillig väg märka och registrera sin katt.

Centerpartiet anser att ett obligatoriskt krav för kattägare att märka och registrera sin katt inte leder till tillräckligt stor nytta för att det ska gå att motivera vare sig admini­strativt eller kostnadsmässigt. Framför allt är det landets alla katthållare som skulle på­verkas negativt av de ökade kostnaderna och administrativa bördorna.

Obligatorisk märkning och registrering skulle sannolikt öka andelen märkta och registrerade katter i en snabbare takt än genom frivillig väg, men som Jordbruksverket konstaterar i sitt remissvar skulle kraven knappast träffa den viktigaste målgruppen, dvs. de mindre ansvarstagande kattägarna. Dessa skulle sannolikt ignorera kraven. Därmed försvinner mycket av nyttan med att genomföra lagförslaget.

I propositionen dras genomgående många paralleller med de krav som sedan 18 år tillbaka finns för att märka och registrera hundar. Centerpartiet anser att den jämförelsen haltar och bortser från de tyngst vägande anledningarna till att den lagen (2000:537) infördes, nämligen det tilltagande problemet med farliga och aggressiva hundar. Detta problem finns inte på samma sätt för katter. I förarbetet till lagen om märkning och re­gistrering av hundar angavs också ett behov av att kunna identifiera hundar av smitt­skyddsskäl. Inte heller dessa behov kan anses väga lika tungt för katter som för hundar.

Katt är ett vanligare husdjur än hund och det finns i dag ungefär 1,4 miljoner katter i Sverige fördelat över fler än 700 000 hushåll. Ett krav på att märka och registrera alla dessa katter skulle förutsätta en omfattande registrering av enskilda. Det är alltid förenat med vissa risker, inte minst för intrång i den personliga integriteten. Centerpartiet anser att dessa risker för den personliga integriteten behandlas alltför lättvindigt av regeringen i propositionen.

 

 

Kristina Yngwe (C)

 

Ulrika Heie (C)

Daniel Bäckström (C)

Peter Helander (C)

Yrkanden

  1. Riksdagen avslår proposition 2021/22:49 Märkning och registrering av katter.
    Behandlas i: Miljö- och jordbruksutskottet
    Betänkande 2021/22:MJU13
    Utskottets förslag: Avslag
    Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.