Till innehåll på sidan

Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

Motion 2014/15:2923 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-10
Granskad
2014-11-11
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet för jämställdhet i högre grad verka för att skapa grundläggande förutsättningar för kvinnor och lyfta upp sambandet mellan detta och deras möjlighet till utveckling.
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet för jämställdhet ge högre prioritet åt satsningar för att bekämpa könsrelaterat och hedersrelaterat våld samt människohandel.
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i arbetet för flickors rättigheter i högre grad bör stödja insatser för att minska antalet flickaborter.
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter fokusera mer på att minska antalet oönskade graviditeter och aborter, med den motivering som anförs i motionen.
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i högre grad uppmärksamma och verka för barns rättigheter.
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör intensifiera sina ansträngningar för att stödja utsatta och förföljda kristna och för att fästa världssamfundets uppmärksamhet på förföljda kristnas utsatta situation.

 

Sociala och ekonomiska rättigheter

I regeringens arbete med mänskliga rättigheter finns ett tydligt fokus på medborgerliga och politiska rättigheter. Detta är ett viktigt och bra arbete som vi stödjer. När det handlar om mänskliga rättigheter för människor i de minst utvecklade länderna menar vi dock att det är viktigt att verka för att ge människor grundläggande förutsättningar att över huvud taget ha möjlighet att förändra sin livssituation på andra områden. Flertalet fattiga människor lever på landsbygden där tillgång till livsmedel, rent vatten och säker sanitet kan vara avgörande för att nå en utveckling på andra områden och att själv kunna kämpa för andra viktiga mänskliga rättigheter. Vi anser det därför viktigt att komma ihåg att även rätten till en skälig levnadsstandard, rätten till utbildning och rätten till hälsa är grundläggande mänskliga rättigheter enligt såväl FN:s allmänna förklaring av mänskliga rättigheter som den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Insatser för till exempel jordbruksutveckling för ökad livsmedelssäkerhet, rent vatten, grundläggande sanitet, utbildning och hälsa är också viktiga delar av arbetet för att främja mänskliga rättigheter

 

Förutsättningar för jämställdhet

I regeringens jämställdhetsarbete framhålls kvinnors deltagande på den formella arbetsmarknaden och utmaningen i att motverka ekonomiskt utanförskap. I jämställdhetsarbetet i utvecklingsländer anser vi det viktigt att ge kvinnor de förutsättningar som behövs för att de över huvud taget ska ha en möjlighet att kunna delta i utbildning och bli tillgängliga för den formella arbetsmarknaden. Idag ägnar många kvinnor i utvecklingsländer en stor del av sin tid åt överlevnad i form av att exempelvis hämta vatten och trygga livsmedelsförsörjningen för familjen, något som ofta sker under bristande sanitära förhållanden som bidrar till ohälsa. Allt detta hindrar utvecklingen för kvinnor. Flickor väljer till exempel hellre att stanna hemma än att gå till skolan på grund av avsaknad av grundläggande sanitet på skolan, flickor måste stanna hemma för att hjälpa till med hushållsarbete istället för att gå till skolan och många barn blir sjuka och dör på grund av förorenat vatten. Regeringen bör i det svenska jämställdhetsarbetet och i internationella sammanhang tydligare lyfta fram detta samband i arbetet att skapa förutsättningar för kvinnor att kunna förbättra sina levnadsvillkor och utvecklas på samma villkor som män.

 

Våld mot kvinnor

I många länder har kvinnor en särskilt utsatt situation och utsätts för sexuella övergrepp och andra former av våldsyttringar samtidigt som de ofta har en dålig rättssäkerhet. Att kvinnor riskerar att utsättas för hedersmord, lynchning eller offentlig avrättning på grund av våldtäkt eller sex utanför äktenskapet är oacceptabelt och något som vi i Sverige bör ta starkt avstånd ifrån och rikta insatser för att bekämpa. Att det dessutom saknas skydd och rättssäkerhet för kvinnor när de utsätts för dylika övergrepp gör naturligtvis saken ännu sämre. Människohandel för sexuella ändamål innebär en grov kränkning av de drabbade. Att kvinnor och även män genom människohandel utnyttjas för sexuella ändamål är något som måste motverkas bl.a. genom internationell samverkan. Därför är detta insatser som i än högre grad bör prioriteras inom jämställdhetsarbetet.

 

Flickaborter

Enligt de grundläggande principerna i FN:s barnkonvention ska barnets rätt till liv och utveckling och barnets bästa vara vägledande i alla beslut som rör barn. I flera länder i världen, bland annat Kina och Indien, förekommer det dock ett utbrett problem där flickor väljs bort genom aborter. Könsselektiva aborter är fenomen som har sina rötter i ett klimat av diskriminering av kvinnor som enligt oss också strider mot grundläggande jämställdhetsvärderingar. Det kan också skapa obalans i antalet flickar och pojkar i de länder där könsselektion är vanligt förekommande. Sverigedemokraterna anser att Sverige i dialog med länder som exempelvis Kina samt internationella aktörer som Unicef bör verka för att minska antalet flickaborter. Sverigedemokraterna anser att det är en oacceptabel könsdiskriminering att flickor aborteras på grund av att de är just flickor och att detta ska motverkas. I arbetet för mänskliga rättigheter och barnens rättigheter för flickor borde det vara en mänsklig rättighet att inte aborteras för att man är av ”fel” kön.

 

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sverigedemokraterna anser att i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bör ett större fokus ligga på att minska antalet oönskade graviditeter och aborter. Abort är ett svårt etiskt dilemma och vi anser att Sverige internationellt bör inta en ödmjukare inställning där man ser till både kvinnans rätt och det ofödda fostrets rätt. Sverigedemokraterna vill att det i Sverige ska finnas möjlighet till fri abort i ett tidigt skede och vi inser att det är problematiskt när denna möjlighet helt förbjuds i andra länder och inte ens tillåts i fall där fara föreligger för kvinnans liv eller efter sexuella övergrepp. Sverigedemokraterna anser dock att vi i relationen till andra länder inte kan ta det för självklart att Sveriges abortlag, som är den mest liberala i Europa, och den syn som råder hos en stor del av svenska politiker, att abort enbart belyses ur kvinnans perspektiv, är den enda rätta. Eftersom abort inte är en internationellt erkänd mänsklig rättighet behöver vi i dialog med andra länder vara medvetna om och inta en större ödmjukhet inför att det inom EU och i andra länder i världen finns skilda åsikter och inga självklara svar i den svåra frågan om när det ofödda fostret eller barnet ska räknas som ett liv värt att skyddas.

 

Barnens rättigheter

Sverigedemokraterna anser även att barnens rättigheter och barnkonventionen bör få ta en mycket större plats i utrikespolitiken än vad de har idag. Varje dag dör t.ex. 4 000 barn i diarré som orsakas av smutsigt vatten och sanitet, och barn är oftast de som är de mest utsatta i krig och katastrofer. Många barn är offer för de värsta formerna av barnarbete, sexuellt utnyttjande, olika former av våld och diskriminering, barnäktenskap och könsstympning. Att barn ska behöva utsättas för sådan behandling är ofattbart och något som måste motverkas. De grundläggande principerna i FN:s barnkonvention om barnets rätt till liv och utveckling, och att barnets bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barn, ska vara centralt i arbetet för mänskliga rättigheter i andra länder.

 

Förföljda kristna

Situationen för kristna runt om i världen är på många håll mycket svår och på flera håll har det under senare tid förvärrats. Kristna är världens mest förföljda grupp. De omvälvande förändringar som skett i Nordafrika och Mellanöstern har tyvärr inte bara fört med sig positiva effekter utan också förvärrat situationen för kristna på flera håll. Det är enligt vår mening värt att särskilt uppmärksamma det förtryck som kristna är utsatta för i olika delar av världen, om inte så för att deras perspektiv ofta tenderar att glömmas bort. Därför bör regeringen intensifiera sina ansträngningar och tydligare visa sitt stöd för utsatta kristna genom att bland annat lyfta världssamfundets uppmärksamhet på förföljda kristnas utsatta situation. Detta menar vi att riksdagen bör tillkännage för regeringen som sin mening.

 

.

Julia Kronlid (SD)

 

Björn Söder (SD)

Jeff Ahl (SD)

Johnny Skalin (SD)

Pavel Gamov (SD)

Yrkanden (7)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet med mänskliga rättigheter i utvecklingsländer i högre grad prioritera de sociala och ekonomiska rättigheterna.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet för jämställdhet i högre grad verka för att skapa grundläggande förutsättningar för kvinnor och lyfta upp sambandet mellan detta och deras möjlighet till utveckling.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet för jämställdhet ge högre prioritet åt satsningar för att bekämpa könsrelaterat och hedersrelaterat våld samt människohandel.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige i arbetet för flickors rättigheter i högre grad bör stödja insatser för att minska antalet flickaborter.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter fokusera mer på att minska antalet oönskade graviditeter och aborter, med den motivering som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i högre grad uppmärksamma och verka för barns rättigheter.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör intensifiera sina ansträngningar för att stödja utsatta och förföljda kristna och för att fästa världssamfundets uppmärksamhet på förföljda kristnas utsatta situation.
  Behandlas i
  Utrikesutskottet
  Betänkande 2014/15:UU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.