Lunds historiska museum

Motion 2019/20:1070 av Anders Hansson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-01
Granskad
2019-10-01
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Lunds universitets historiska museum och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Historiska museet i Lund har huvudansvaret för omhändertagande av fornfynd från hela södra Sverige. Museet har den näst största samlingen av fornfynd i Sverige efter Histo­riska museet i Stockholm. Av historiska skäl lyder museet under Lunds universitet och Utbildningsdepartementet och inte Kulturdepartementet, vilket annars vore det mest lämpliga departementet. Ett enskilt universitet har alltså i praktiken ansvar för att via sin egen budget finansiera södra Sveriges omhändertagande av fornfynd utan att få motsva­rande extra resurser från staten.

Utanför Lund i Skåne ligger också det mycket stora och ännu relativt outforskade fyndområdet Uppåkra. Denna plats är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest lång­variga järnåldersstad. Med ökad mängd fynd från Uppåkra och från många andra histo­riska platser runt om i Skåne riskerar således Lunds universitet att dräneras på medel – pengar som egentligen är avsatta för utbildning i enlighet med Utbildningsdepartemen­tets direktiv.

Regeringen gav 2013 Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer i uppdrag att gemensamt utveckla och effektivisera hanteringen av fynd från arkeologiska under­sökningar och ta fram förslag på hur hanteringen av arkeologiska fynd skulle kunna för­bättras för att möjliggöra kvalitetssäkring av det uppdragsarkeologiska systemet. Upp­draget redovisades 2015 i rapporten Utvecklad och mer effektiv hantering av fynd från arkeologiska undersökningar. Någon genomlysning eller lösning på Lunds universitets historiska museums ansvar kunde dock inte utläsas. Fortsatt saknas långsiktiga lös­ningar på hur uppdelningen av finansieringen kan ske i syfte att säkerställa Lunds histo­riska museums fornfyndshantering.

För att säkerställa att Lunds universitets historiska museum även i framtiden ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete bör förfarandet kring statliga kompensationer för fornfyndshantering ses över.

 

 

Anders Hansson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Lunds universitets historiska museum och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2019/20:KrU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.