Kriminalisering av mobbning

Motion 2013/14:Ju421 av Mats Pertoft och Magnus Ehrencrona (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en kriminalisering av mobbning.

Motivering

Brott mot barn måste kallas vid sina rätta namn. Om ett barn får allvarliga fysiska skador efter att andra barn har hoppat och sparkat på honom eller henne är det inte fråga om mobbning utan om grov misshandel. Men om ett barn eller vuxen mobbas måste även detta kallas med sitt rätta namn och inte vara tillåtet. Mobbning är i första hand kanske inte en rent fysisk misshandel utan snarare en psykisk misshandel som kan ske mellan barn, mellan vuxen och barn och mellan vuxna. Denna mobbning kan leda till rent fysisk misshandel men måste inte göra det. Däremot är mobbning i sig något som inte får förekomma, i vilken form den än sker. Därför bör mobbning kriminaliseras.

Regeringen måste ta denna fråga på största allvar och konkret utreda möjligheten att kriminalisera mobbning. Mobbning måste ges en tydlig definition och klassas som brott. Då skulle mobbning bli ett beteende som vuxna är skyldiga att försöka förhindra. Mobbning som utförs av vuxna skulle straffas. Lika många barn som upplever sig mobbade av ett barn känner sig mobbade av en vuxen. Varje fall av mobbning bör ses som ett tecken på att det förebyggande arbetet åtminstone delvis har misslyckats.

Mobbning förekommer idag i hela samhället, och även i skolan. Trots långa och pågående debatter och arbete för att få bort mobbning i skolan finns beteendet kvar. Därför är det viktigt att tydligt från samhällets sida sätta ner foten och visa att mobbning är en kriminell handling.

Givetvis kan skol- och annan samhällspersonal misslyckas med att förhindra mobbning och brott i till exempel skolan, men det måste åtminstone finnas en skyldighet att försöka och att uppmärksamma ledningen och andra ansvariga på problemet. Om mobbning är en kriminell handling blir detta uppdrag mycket tydligare.

Ett ökat ansvar för skolpersonal kan inte införas utan att andra åtgärder vidtas samtidigt. Föräldrar, beslutsfattare, tjänstemän och skolledningarna måste ta sitt kollektiva ansvar. Både skolan och elevhälsan behöver mera resurser. Detta förslag syftar till att stödja lärarnas arbete för att motverka mobbning och för att skapa en bättre arbetsmiljö i skolan. Barn ska enligt FN:s konvention om barnets rättigheter inte behöva utstå mobbning. Vi vuxna får aldrig tolerera att barn mobbar varandra och vi får aldrig själva mobba barn eller andra vuxna. Nolltolerans är absolut nödvändig. Att tydligt peka ut mobbning som en kriminell handling skulle vara ett tydligt steg.

Detta bör riksdagen till regeringen ge till känna som sin mening.

Stockholm den 3 oktober 2013

Mats Pertoft (MP)

Magnus Ehrencrona (MP)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda en kriminalisering av mobbning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.