Konkurrensbegränsning av näringslivet

Motion 2022/23:933 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-22
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera reglerna för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att verka för en grundlig utvärdering av den nya ordningen för konkurrensskadeavgift när den varit verksam i fem år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Konkurrensverkets utredande och beslutande delar inom organisationen bör separeras och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det svenska näringslivet begränsas idag av olika faktorer. Regelkrångel, byråkrati och brottslighet hämmar näringslivets tillväxtpotential och därför även Sveriges välstånd och välfärd. En ytterligare problematik som dessvärre ibland hamnar i skymundan är osund konkurrens av olika slag.

Trots att svensk konkurrenslagstiftning ligger i framkant uppstår problem inom vissa branscher. Problem som stundvis kunnat lösas med befintlig lagstiftning men där vissa aktörer har en sådan stark ställning att de drabbade – medvetna om de potentiella ekono­miska riskerna – väljer att avstå från att anmäla förfarandena. Mer än sällan handlar det om en osund konkurrens från det offentliga, något som inte minst slår mot de små och medelstora aktörer som, om förutsättningarna givs, starkast bidrar till jobbskapande och tillväxt.

I Konkurrensverkets enkätundersökning från 2017 med över 2 000 svarande företag uppgav nästan vart femte företag att man upplever problem med konkurrens från offent­liga verksamheter. En problembild som stärks av de mätningar av det lokala företags­klimatet som Svenskt Näringsliv genomför. Dessvärre har åtgärder för att få bukt med denna sedan länge kända problematik lyst med sin frånvaro.

Från Sverigedemokraternas sida har vi uppmärksammat de budgetanslag som Konkurrensverket tagit fram. Konkurrensverket uppgav exempelvis i sitt budget­underlag till regeringen för 2021–2023 att de såg tecken på korruption i samband med sin tillsynsverksamhet och konstaterade att korruption utgör en konkurrenssnedvridning som ligger nära verkets kärnuppdrag inom både upphandlings- och konkurrensområdet. Vidare efterlyste verket ett tydligare uppdrag att motverka korruption inom både privat och offentlig verksamhet och föreslog ett antal utvecklingsinsatser samt en anslags­höjning. Vi vill verka i denna riktningen.

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Det har redan gått över tio år sedan de nya reglerna mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet trädde i kraft. Syftet bakom reglerna var att förmå det offent­liga att sluta med konkurrenssnedvridande verksamhet snarare än att straffa. Detta resulterade initialt i en upplevd förbättring hos näringslivet, vilket framgick av Svenskt Näringslivs mätningar och huvudsakligen föranleddes av frivilliga åtaganden som offentliga aktörer vidtog efter påpackning från Konkurrensverket. Det har med andra ord inte varit de förhållandevis få domarna som resulterat i förändringarna. Den rent juridiska tillämpningen har istället inneburit en snäv tillämpning av reglerna, en problematik som berördes i Konkurrensverkets rapport Utvärdering av reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (2016:9) från 2016. Detta har vattnat ur reglernas faktiska syfte och de senaste åren har Konkurrensverkets aktivitet i domstol minskat – det senaste ärendet som togs vidare till domstol för prövning började utredas under 2017. Mot den bakgrunden borde reglerna och tillämpningen av dem utvärderas.

Frågan och dess behov aktualiserades vidare i samband med betänkandet rörande proposition 2020/21:51 Konkurrensverkets befogenheter. Detta eftersom att det i propositionen saknades förslag om att Konkurrensverket i ärenden som rör konkurrens­begränsande offentlig säljverksamhet ska få beslutanderätt när det offentliga konkur­rerar med det privata, vilket är både ologiskt och ineffektivt. Trots att verket redan idag är tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen och trots att verket i sin rapport Korruption och osund konkurrens i offentlig upphandling från 2021 betonar att det råder en brist på avtalsuppföljning hos upphandlande myndigheter. Mot den bakgrunden menar vi att regeringen behöver återkomma till riksdagen med förslag på beslutanderätt för Konkurrensverket även för ärenden som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Ny ordning efter proposition 2020/21:51

En förändrad process, där Konkurrensverket i första instans beslutar om konkurrens­skadeavgift, kan potentiellt leda till en ökad effektivitet. Vissa effektivitetsvinster kan förmodligen uppnås genom en enklare process för framtagande av Konkurrensverkets beslut, jämfört med arbetet med att redan i första instans väcka talan vid domstol. Det avgörande för huruvida stora effektivitetsvinster kommer att kunna göras, och om den genomsnittliga tiden från upptäckt av konkurrensproblem till slutligt avgörande kommer att kunna sänkas, kommer dock att vara avhängigt av i vilken mån företagen kommer att överklaga Konkurrensverkets beslut i båda instanser och även i viss mån av Konkur­rensverkets benägenhet att söka överprövning i Patent- och marknadsdomstolen av en dom som går verket emot.

Förslaget är värt att pröva trots vissa farhågor gällande huruvida den nya ordningen kommer att medföra att handläggningstiden förkortas eller inte. Men mot bakgrund av kritiken föreslår vi att regeringen får i uppdrag att verka för en grundlig utvärdering av den nya ordningen för konkurrensskadeavgift när den varit verksam i fem år.

Några av de remissinstanser som tillstyrkte eller var tveksamma till förslaget anförde i huvudsak att det måste säkerställas att Konkurrensverkets utredar- och beslutsroller separeras. Även de remissinstanser som avstyrkte förslaget pekade på att Konkurrensverkets organisation måste förändras för att rättssäkerheten ska kunna säker­ställas. Föregående regering förutsatte att verket skulle vidta de åtgärder som bedömdes vara nödvändiga för att skapa ett ökat förtroende för verkets arbete, vilket är gott, men regeringen bör säkerställa att en separering sker. Det bör heller inte läggas på nya resurskrävande uppgifter och önskemål på Konkurrensverket utan att proportionerliga medel tillförs. Mot den bakgrunden menar vi att Konkurrensverkets utredande och beslutande delar inom organisationen bör separeras.

 

 

Tobias Andersson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Jessica Stegrud (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Anette Rangdag (SD)

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera reglerna för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på beslutanderätt för Konkurrensverket i ärenden som rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör få i uppdrag att verka för en grundlig utvärdering av den nya ordningen för konkurrensskadeavgift när den varit verksam i fem år, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Konkurrensverkets utredande och beslutande delar inom organisationen bör separeras och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2022/23:NU16
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.