Kilens framtid

Motion 2007/08:So247 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-01
Numrering
2007-10-02
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Kilen ges ett statligt anslag för att kunna fortsätta att vara en oberoende konsumentorganisation inom läkemedelsområdet.

Bakgrund

Kilen, Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa, grundades 1992.

Kilens arbete har handlat om att ge råd, stöd och behandling för människor drabbade av läkemedelsberoende och andra läkemedelsbiverkningar samt att sprida sina kunskaper och erfarenheter till alla de grupper som berörs, vilket innebär en spridning till i stort sett hela samhället.

Kilen har också anordnat föreläsnings- och utbildningsverksamhet och arrangerat ett flertal större nationella konferenser. 1995 arrangerades den första konferensen om Läkemedelsberoende i ett nordiskt perspektiv, som sedan kom att följas av ytterligare tre konferenser på temat i olika nordiska länder.

År 1997 startade Kilen en konsumentdatabas som tar emot rapporter från konsumenter och anhöriga om läkemedelsbiverkningar. Sammanställningar av rapporterna har redovisats vid nationella och internationella seminarier samt i publicerade rapporter.

Grunden för Kilens arbete är den dagliga kontakten med råd- och hjälpsökande. Idag utgörs den av ett erfarenhetsmaterial byggt på möten och kontakter med mer än 35 000 människor med egna läkemedelsproblem och därutöver lika många anhöriga och professionella.

I november 2001 arrangerade Kilen, tillsammans med Sveriges Konsumentråd och med stöd av samtliga riksdagspartier, en konsumenthearing med rubriken Läkemedelsskador och Ansvar.

Under senare år har Kilen också arrangerat ett flertal konsumenthearingar kring läkemedelshantering, biverkning och beroendeproblematik, ofta i samverkan med alla riksdagspartierna.

Idag har Kilen ett omfattande internationellt nätverk bestående av både myndigheter och konsumentorganisationer som alla verkar för att utveckla arbetet med biverknings­rapportering och ökad läkemedelssäkerhet och rationell läkemedelshantering.

Kilen ger ut konsumenttidningen Konsumentrapport

Internationellt har Kilens arbete, inte minst från WHO:s sida, rönt stor uppmärksamhet och uppskattning. Konsumentrapportering har visat sig komplettera professionens rapportering av läkemedelsbiverkningar och därmed bidragit till nytta och riskvärdering av de läkemedel som finns på marknaden.

Kilen har fått ekonomiskt stöd från bland annat EU, Apoteket AB, Sida, Folkhälso­institutet och staten i form av Dagmarpengar samt genom regeringsbeslut åren 2001–2006. Finansieringen har dock inte varit långsiktig utan avsett kortare perioder (1–3 år). I enlighet med budgetpropositionen för 2007 finns inget anslag till Kilen i budget­propositionen, utan stödet till Kilen skulle fasas ut. I februari 2007 beslutade regeringen att ge 1 miljon kronor i avvecklingsbidrag, detta till trots tvingades institutet Kilen i konkurs under mars månad.

Kilen har fortsatt sitt arbete under 2007 på enbart ideell basis och i begränsad omfattning.

Ett skäl från regeringen att avveckla stödet till Kilen var att man uppdragit åt Läkemedelsverket att ansvara för och starta en verksamhet med patient- och brukarrapportering av biverkningar.

Vi anser att Kilens verksamhet kring biverkningsrapportering till konsument­databasen behövs som ett komplement till Läkemedelsverkets arbete. Miljöpartiet har i sitt budgetförslag anslagit 9 miljoner kronor till Kilen; här ingår resurser som möjliggör för Kilen att förbättra och utveckla sin databas så att kvalitet, säkerhet och sökbarhet ökar.

Biverkningsrapporteringen är dock bara en del av Kilens arbete, de övriga delarna av konsumetföreningen Kilens verksamhet med mångårig erfarenhet och internationellt gott renommé, är minst lika viktiga att värna om.

Vi tycker att det är viktigt att konsument- och brukarinflytandet får en reell möjlighet att utvecklas inom läkemedelsområdet.

Ge Kilen ett fortsatt förtroende

Vi i mp menar att det var ett stort misstag att avveckla det statliga stödet till Kilen. Det finns enormt starka ekonomiska intressen inom läkemedelsområdet, och därför är det viktigt att värna om ett reellt konsument- och brukarperspektiv och se till att konsument­rapporteringen är så fristående och opartisk som möjligt.

Därför anser vi att det är viktigt att Sverige har åtminstone en stark oberoende konsumentorganisation inom läkemedelsområdet.

Med hänvisning till ovanstående vill vi att riksdagen tillkännager som sin mening att konsumentorganisationen Kilen ska få statligt stöd för att kunna fortsätta sin verksamhet.

Stockholm den 1 oktober 2007

Thomas Nihlén (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Jan Lindholm (mp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Kilen ges ett statligt anslag för att kunna fortsätta att vara en oberoende konsumentorganisation inom läkemedelsområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.