Jönköping University som universitet

Motion 2023/24:1845 av Carina Ödebrink m.fl. (S)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-04
Granskad
2023-10-04
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Jönköping Universitys betydelse för regionens ekonomiska tillväxt, utveckling och välfärd samt att överväga att lärosätet får universitetsstatus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jönköping University är ett lärosäte med en unik profil av internationalisering och entreprenörskap. Globalt konkurrenskraftig kunskap och kompetens med lokal hand­lingskraft bidrar i hög utsträckning till länets och samhällets utveckling.

Vårt land står inför stora utmaningar att, i konkurrens med andra, kunna producera värden som innebär att förutsättningarna för att kunna bibehålla och utveckla vårt välfärdssamhälle stärks. Ekonomisk tillväxt är regional till sin karaktär och gynnas av tillgång till kompetens. Med tanke på detta är det viktigt att forsknings- och utbildnings­politik kopplas samman med regional- och näringspolitiska målsättningar. Därför är det glädjande att den socialdemokratiska regeringen utökade antalet högskoleplatser inom Kunskapslyftet. Tyvärr har SD-regeringen minskat ambitionerna och det i ett läge när vi nu går in i en lågkonjunktur. Genom införande av omställningsstudiestödet, som regeringen tyvärr inte skött introduceringen av, behövs fler utbildningsplatser i hela landet.

I dag har vi tre storstadsregioner i landet som växer, men en stor del av svenskt näringsliv och offentliga verksamheter finns i andra regioner, runt medelstora kommu­ner. Jönköpings län är, efter de tre storstäderna, Sveriges fjärde största exportlän med Jönköpings kommun som den nionde största kommunen i landet. Länet domineras av tillverkningsindustrin, där drygt 25 procent av de sysselsatta arbetar, enligt Arbets­för­med­lingens rapport över arbetsmarknaden i länet. Inget annat län i Sverige har så hög andel sysselsatta inom industrin. Den långsiktiga uppbyggnaden av forskningskapacitet vid Jönköping University, särskilt inom teknik och it för små och medelstora företag, är därför en nationell angelägenhet. Näringslivet står precis som hela samhället inför stora utmaningar när det gäller den gröna omställningen. Här står både det lokala näringslivet och Jönköping University sig väl rustade inför de nödvändiga förändringar som behöver genomföras. Om regeringen bara levererar en högre ambition och tydligare satsningar på forskning för framtidens jobb.

Andelen högutbildad arbetskraft i privat sektor i Jönköpings län ligger under det nationella genomsnittet. Detta gäller särskilt inom ekonomi, juridik, it och teknik. I Jönköpings arbetsmarknadsregion behövs rejäla investeringar i uppbyggnad av närings­livsorienterad forsknings- och lärarkompetens vid lärosätet.

Jönköping University står sig starkt vid flera internationella jämförelser. Det bidrar både till regional tillväxt och till forskning som får internationell genomslagskraft – både i Europa och i övriga världen. Det visar sig inte minst genom utnämningen till att vara en del av 50 europauniversitet. Där utgångspunkten är att länka samman euro­peiska lärosäten för att främja högre kvalité och mer utbyte för både forskare och studenter. Förutom att vara ett europauniversitet visade det sig nyligen att ett av master­program­men på Jönköping International Business School tillhör den absoluta världstoppen.

Jönköping University står sig också väl i jämförelse med existerande högskolor och nya universitet, vilket tydligt visas i statens fördelning av basanslag i förhållande till prestation. Den tidigare socialdemokratiska regeringens satsningar på utbildning och forskning, tillsammans med Jönköping Universitys strategiska arbete, ger stor utväxling för varje skattekrona. Utifrån detta vore det önskvärt att staten övervägde att fullfölja ambitionerna för Jönköping University och upphöjde lärosätet till ett universitet.

 

 

Carina Ödebrink (S)

 

Azra Muranovic (S)

Johanna Haraldsson (S)

 

Yrkanden (1)

  • 1.
    Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att beakta Jönköping Universitys betydelse för regionens ekonomiska tillväxt, utveckling och välfärd samt att överväga att lärosätet får universitetsstatus och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Utbildningsutskottet
    Betänkande 2023/24:UbU14

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.