Järvzoo som rovdjurscentrum

Motion 2000/01:MJ724 av Per-Olof Svensson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att inrätta ett rovdjurscentrum på Järvzoo i Järvsö.
Rovviltscentrum
Rovdjursutredningen (SOU 1999:146) betonar forskning,
övervakning av beståndet och information som viktiga delar
för förvaltningen av våra rovdjursarter. Utredningen
framhåller att kunskap om rovdjuren har en nyckelroll för att
allmänheten ska ha förståelse för rovdjurssituationen och för
rovdjurspolitiken.
För att förstärka informationsinsatserna föreslår Rovdjursutredningen att
det inrättas ett rovdjurscenrum. Detta får till huvuduppgift att sprida
information om viltstammarnas utveckling och från aktuell forskning. Detta
centrum kan också få betydelse som turistattraktion.
Utredningen menar att en rad förutsättningar bör vara uppfyllda för att
rovdjurscentret ska få önskad roll. Dit hör att det bör vara beläget i ett
området där det förekommer rovdjur och samtidigt vara relativt nära någon av
storstadsregionerna för att nå ett brett besöksunderlag. Vidare bör det finnas
djur av flera av arterna i hägn. Kvalificerade föreläsare bör kunna erbjudas
liksom guidade turer i fält för att t.ex. titta på spår eller märkta djur. Rov-
djurscentret bör också ha kapacitet att följa och samarbeta med
viltforskningen samt använda sig av modern teknik.
Utredningen lyfter fram Järvzoo, beläget i Järvsö, som en tänkbar djurpark
för detta centrum. Det finns flera skäl som talar för att Järvzoo kan hysa ett
rovdjurscentrum och därmed bli det nav kring vilket information och
undervisning om våra rovdjur kan kretsa.
De aktuella rovdjuren björn, lo, kringströvande vargar och numera även
järv förekommer i vilt tillstånd i länet eller i regionen. Vidare är Järvsö lätt
tillgängligt på dags- eller helgtursavstånd från de befolkningstäta regionerna
Stockholm och Mälardalen. Eftersom tågen stannar i Järvsö finns goda
allmänna kommunikationer. Järvsö är idag ett väletablerat namn inom
besöksnäringen med skidåkning på vintern och ett levande kulturliv under
sommarhalvåret.
Vad beträffar Järvzoo kan nämnas att anläggningen är öppen varje dag,
året om. På djurparken finns de fyra stora rovdjuren samt kungsörn i hägn.
Den miljö som Järvzoo erbjuder måste ur ett djurparksperspektiv betraktas
som det mest naturnära som är möjligt att åstadkomma. Förutom rovdjur finns
de viktigaste bytesdjuren företrädda i parken, vilket skapar förutsättningar för
ett komplett rovdjurscentrum.
Fjällräven, ett av våra mest hotade rovdjur, finns företrädd på Järvzoo. På
Järvzoo lever fjällräven i en norrländsk miljö som torde vara en förutsättning
för att den ska trivas. Ett rovdjurscentrum bör på olika sätt beröra denna
hotade rovdjursart.
Järvsö har normalt kalla och snörika vintrar. Det innebär att det finns goda
förutsättningar för att ordna guidade turer i fält, t.ex. för att direkt studera
djurens spårstämplar.
I regionen finns, bland annat genom Naturbruksgymnasiet i Ljusdal och
fältstationerna i Boda och Sunnäs, en lokal tradition med inriktning på
viltforskning samt natur- och jaktfrågor. Detta kan bidra till att öka det
lokala
intresset för ett rovdjurscentrum och ge det en lokal förankring.
Med tanke på Ljusdals kommuns olika satsningar på modern tele- och
datorteknik bedöms de tekniska förutsättningarna för att ett rovdjurscentrum i
Järvsö kan hålla hög kvalitet på hemsidor m.m. vara mycket goda.
Järvzoo har tillsammans med Ljusdals kommun och länsstyrelsen i
Gävleborgs län utarbetat en förstudie för att vara väl förberedd i det fortsatta
arbetet. I denna förstudie skissas på en rad omfattande satsningar på
samarbete i nätverk, via Internet och på traditionella vägar med berörda parter
i Sverige och globalt. Det anses vara av särskild vikt att etablera ett nordiskt
samarbete. I förstudien lyfter man också fram betydelsen av att
rovdjurscentret har en bred lokal förankring och etablerar ett gott samarbete
med företrädare för de olika organ som berörs av rovviltet.
Barnens roll lyfts fram i förstudien. Särskild vikt kommer att läggas vid
information som riktar sig till barn i olika åldrar. Barnen kommer att ges en
aktiv roll som idégivare vid planeringen och utformandet av ett
rovdjurscentrum på Järvzoo.

Stockholm den 22 september 2000
Per-Olof Svensson (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs om att inrätta ett rovdjurscentrum på Järvzoo i Järvsö.
  Behandlas i
 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att inrätta ett rovdjurscentrum på Järvzoo i Järvsö.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.