Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus

Motion 2018/19:2238 av Kadir Kasirga (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan millennieskiftet har postmarknaden, på grund av digitaliseringen, genomgått stora förändringar. Brevvolymerna sjunker varje år vilket ställer höga krav på postföretagen. I synnerhet på den operatör som har samhällsuppdraget, det vill säga statliga Postnord.

Sedan ett antal år har Postnord också genomfört stora rationaliseringar och effektivi­seringar, mellan 1 000 och 1 500 postanställda har årligen avvecklats. Samtidigt ska Postnord fortfarande leverera brev till lika många adresser varje dag i hela Sverige. Företaget har alltjämt ett samhällsuppdrag som måste fullföljas.

Det man kan se hos Citymail är att antal arbetade timmar alltjämt stigit. Det här beror dels på att företaget de senaste tio åren expanderat verksamheten och når fler mottagare, men också att Citymail i samband med det blir mer konkurrenskraftigt och delar ut post som tidigare delats ut av Postnord. Trots detta känner Bring Citymail av den ökade pressen och små marginaler, om än av motsatt anledning jämfört Postnord. Vunna upphandlingar och ökade volymer leder till ökad press och försämrad arbets­miljö.

I takt med att brevvolymer och intäkter sjunkit och de anställda blivit färre har trycket ökat på de som finns kvar i verksamheten. Värdet i varje brevbärarväska har minskat drastiskt under senare år. För att väga upp denna värdeminskning måste brevbäraren passera ännu fler postlådor, gå i än fler trappor. På sikt är detta givetvis ohållbart.

Något som skulle förbättra möjligheten för Postnord att fullfölja sitt samhälls­uppdrag samt underlätta för övriga postföretag på marknaden är att införa krav på fastighetsboxar i samtliga flerfamiljshus. Givetvis ska det finnas möjlighet till undantag, exempelvis för kulturfastigheter, men huvudregeln bör vara att samtliga flerfamiljshus ska ha fastighetsboxar inom fem år. Det fanns tidigare föreskrifter med krav om fastighetsboxar men dessa ändrades under det borgerliga regeringsinnehavet av Post- och telestyrelsen. Fastighetsboxar skulle avsevärt förbättra arbetsmiljön för de anställda, men också göra postutdelningen mer effektiv och därmed underlätta samhällsuppdraget. Denna uppfattning delas av Postlagsutredningen (SOU 2016:54) som presenterades år 2016 i vilken utredaren uttalar sig positivt om införandet av fastighetsboxar i flerfamiljs­hus med ett konstaterande att effektivare utdelning i storstäder skapar bättre förutsättningar för god service i glesbygd. 

 

 

Kadir Kasirga (S)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga krav på fastighetsboxar i flerfamiljshus och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.