Till innehåll på sidan

Idrottsforskning

Motion 1990/91:Ub680 av Arne Mellqvist (s) och Göran Engström (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I budgetpropositionen 1990/91:100 föreslår regeringen
särskilda insatser för centrum för idrottsforskning.
Enligt riksdagens beslut inrättades den 1 juli 1988 ett
centrum för idrottsforskning (CIF) i Stockholm. CIF utgör
organisatoriskt en särskild arbetsenhet gemensam för KI,
HLS och universitetet i Stockholm. Vid CIF skall bedrivas
forskning och forskarutbildning. CIF har också till uppgift
att arbeta för samverkan och samordning inom det aktuella
forskningsområdet i landet. CIF är anknutet till
humanistisk, samhällsvetenskaplig och medicinsk fakultet i
Stockholm.
Enligt föredragandens förslag skall CIF ''finnas kvar
med nuvarande uppgifter och organisation och ha samma
relationer till idrottshögskolan i Stockholm som till övriga
universitet och högskolor som har utbildning med inriktning
mot idrottsområdet''.
Frågan om forskning och grundläggande
högskoleutbildning i idrott har sedan ett antal år
aktualiserats av stiftelsen LIVI (Lugnets
idrottsvetenskapliga institut) och en lokal linje,
Idrottstränarutbildning 80 poäng, har startat vid högskolan
i Falun/Borlänge.
För att förbättra insatserna vad avser forskning och
högre utbildning inom ''idrott'' krävs ett brett
kunskapsunderlag från forskning och utvecklingsarbete
bl.a. inom medicin, beteendevetenskap, humaniora,
samhällsvetenskap och teknik.
För att kunna tillgodose detta behov bildades 1988
stiftelsen LIVI. Stiftare är Kopparbergs läns landsting, Falu
kommun och högskolan i Falun/Borlänge.
Stiftelsen LIVI har till uppgiftatt erbjuda kvalificerad
service med tester och medicinsk rådgivning/hjälp, som är
organiserad som ett kontinuerligt utvecklingsarbete,att
etablera forskning inom idrott/friskvård,att utveckla och
genomföra kurser samt vara basen för högskoleutbildning.
Till LIVI är också ett av Riksidrottsstyrelsens två s.k.
utvecklingscentra knutet (det andra utvecklingscentret är
förlagt till Bosön). Syftet med utvecklingscentra är att
utveckla idrott, och man vänder sig där i första hand till
idrottstränare.
För att linjen för idrottstränare vid högskolan i
Falun/Borlänge skall kunna garanteras bygga på
vetenskaplig grund har de lektoratstjänster som är
ansvariga för det beteendevetenskapliga och det
humanbiologiska avsnittet i utbildningen anknutits till den
pedagogiska resp. medicinska fakulteten vid Uppsala
universitet. (Sistnämnda tjänst som universitetslektor i
medicin är under inrättande vid Uppsala universitet.) De
ansvariga för utbildningen på tränarlinjen bedriver således
egen forskning inom ramen för sin tjänstgöringsskyldighet.
(Resurser för att bedriva forskning inom det
humanbiologiska avsnittet med inriktning på fysisk aktivitet
vid sjukdom och hälsa förutsätter för närvarande medel från
Kopparbergs läns landsting.)
Enligt vår mening bör de två lektorer i pedagogik och
medicin som tjänstgör vid idrottstränarlinjen vid högskolan
i Falun/Borlänge och som är knutna till den pedagogiska
resp. medicinska fakulteten vid Uppsala universitet
organisatoriskt även knytas till CIF.
Vi hemställer även att en översyn görs av de
resursmässiga förstärkningar som behövs för att utveckla
forskning och högre utbildning inom ämnet ''idrott'', i vilket
också de två nämnda lektoraten inkluderas, så att förslag i
denna riktning kan presenteras riksdagen så snart som
möjligt, senast i nästa forskningsproposition.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en översyn av de resursmässiga
förstärkningar som behövs för att utveckla forskning och
högre utbilding inom ämnet ''idrott''.
<

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av de resursmässiga förstärkningar som behövs för att utveckla forskning och högre utbildning inom ämnet "idrott".
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av de resursmässiga förstärkningar som behövs för att utveckla forskning och högre utbildning inom ämnet "idrott".
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.