Till innehåll på sidan

Ideella fonder i statlig förvaltning av premiepensionsmedel

Motion 2000/01:Sf232 av Kerstin-Maria Stalin (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen beslutar om ändring i 20 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring och 15 kap. 16 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålders-
pension enligt vad som anförs i motionen.
Ideella fonder
I december 1999 avslogs i kammaren Miljöpartiets motion angående
möjligheter att placera premiepensionsmedel i ideella fonder. För att
möjliggöra att detta kan ske krävs en ändring i 20 kap. 6 § lagen (1962
:381) om allmän försäkring och 15 kap. 16 § lagen (1998:674) om
inkomstgrundad ålderpension. Vi uppfattade dock att motståndet mot
denna förändring var ringa och lagändringen ej speciellt komplicerad.
Därför dristar sig Miljöpartiet att återigen göra ett försök att föreslå att
den som vill skall kunna placera premiepensionsmedel i ideella fonder. Vi
ser det som viktigt att staten agerar som en positiv förebild och ger
signaler om solidariska placeringar.
Vi anser att det är av stor vikt att visa på att placerat kapital även kan
generera positiva samhällseffekter på angelägna områden genom stöd till
allmännyttiga ändamål som t.ex. Världsnaturfonden, Röda korset, Rädda
Barnen, Cancerfonden, Läkare utan gränser eller annat.
Ett argument som använts mot detta förslag är att inbetalningen och
placeringen skall trygga pensionen, d.v.s det finns ett speciellt syfte. Ett
annat
motargument är att det kan finnas en viss risk för att att dessa fonder genom
sin ideella utdelning har sämre avkastnig och därmed inte tryggar
pensionstillflödet så som det är avsett. Mot detta kan anföras att risk för låg
avkastning även föreligger med andra fonder. Premiepensionsdelen är
dessutom bara en mindre del av den totala pensionen och en viss avsättning
till ideella ändamål torde därför endast ha en marginell inverkan på det
slutliga totala pensionsbeloppets storlek. För att ytterligare säkra detta kan
man sätta gränser för hur stor del av fondbehållning eller avkastning som får
avsättas för ideella ändamål.
Miljöpartiet anser att det är viktigt att uppmuntra och förstärka den
enskilda människans valmöjligheter. Premiepensionssystemet bygger på att
den enskilde skall ha ett stort varierat urval av fonder att välja mellan.
Därmed borde även de s.k. ideella fonderna ingå som en valmöjlighet. En
inskränkning som utesluter ideella fonder skulle lägga band på människors
önskan att verka solidariskt och ideellt. Att avstå en del av sina
pensionspengar kan också vara ett alternativt sätt att trygga ålderdomen
genom att man härigenom kan bidra till att förbättra miljön, hälsan, livet i
dess helhet, framtiden för såväl sig själv som kommande generationer.

Stockholm den 2 oktober 2000
Kerstin-Maria Stalin (mp)
Kia Andr

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till erforderliga lagändringar så att placering av premiepensionsmedel i sk ideella fonder möjliggörs
  Behandlas i
 2. Riksdagen beslutar om ändring i 20 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring och 15 kap. 16 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension enligt vad som anförs i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.