Till innehåll på sidan

Högskoleutbildning i Nyköping

Motion 1990/91:Ub606 av Anita Persson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I Södermanlands län är övergången från gymnasiestudier
till högskolestudier mycket låg. En övergång till högre
studier innebär att man i de allra flesta fall måste ge sig
utanför länet. Detta gäller framför allt de som bor i de östra
delarna.
Högskolan Eskilstuna-Västerås koncentrerar sina
resurser alltmer till Västerås, vilket får konsekvenser för
Södermanlands län och framför allt för den östra delen av
länet. Nyköpings kommun blir förbigånget. Ett exempel på
detta är ingenjörsutbildningen.
En annan av anledningarna till att högskolan inte satsar
i Nyköping är bl.a. fördelningen av LIF-anslaget.
Högskolan i Eskilstuna-Västerås har landets lägsta LIF-
anslag i förhållande till länens befolkning och medlen räcker
således inte till satsningar i hela länet.
Utbildningsfrågorna har en avgörande betydelse för
utvecklingen av arbetsmarknaden. Flera undersökningar
visar att tillgången på kvalificerad arbetskraft är den
viktigaste faktorn för företag såväl vid val av region som vid
val av lokaliseringsort inom regionen.
Närheten till universitet och högskolor är således av stor
betydelse för tillgången på kvalificerad arbetskraft och
utgör i sig en lokaliseringsfaktor.
Ungdomarna i Nyköpings kommun måste ofta flytta från
kommunen för att kunna få högre utbildning. Tyvärr blir det
många gånger så att valet av studieort även blir den framtida
bostadsorten.
Nyköpings kommun är beredd att satsa medel för att få
fler högskoleutbildningar till kommunen.
Sedan l983 driver högskolan i Eskilstuna-Västerås
tillsammans med kommunen ett kurscentrum i Nyköpings
kommun. Under innevarande läsår består detta av två
utbildningslinjer, produktionsteknisk kurs om 40 poäng
samt ekonomikurs för ingenjörer om 40 poäng. Därutöver
finns fristående kurser av vilka en del ingår som del i de
förutnämnda utbildningslinjerna.
Hösten 1991 kommer lärarhögskolan i Stockholm att
förlägga förskollärarutbildning till Nyköping, vilket
kommer att innebära att även fortbildningen för redan
verksamma förskollärare och grundskollärare kan
förbättras.
Nyköpings kommun skulle, med de forskningscentra
som finns inom kommunen, kunna bli ett centrum för viss
ekologi- och energiteknisk forskning och utbildning. De
centra som avses är Tovetorp, Askölaboratoriet,
Östermalma Jaktvårdskola och Studsvik.
Tovetorp är en forskningsstation som zoologiska
institutionen vid Stockholms Universitet driver i trakterna
av Ludgo. I huvudsak bedrivs forskning och utbildning i
etologi, dvs. läran om djurs beteenden. Institutionen har
mycket gott anseende och är även internationellt känd.
Askölaboratoriet är en marinbiologisk forskningsstation
som är unik i sitt slag i världen. Där bedrivs forskning och
undervisning i anslutning till biologiska institutionen vid
Stockholms Universitet.
Studsvik bedriver forskning, undervisning och
utveckling av dels kärnfysik, dels även energi- och
miljöteknik i stort.
Östermalma Jaktvårdsskola bedriver kvalificerad
undervisning gällande jakt- och viltvård. Undervisningen är
unik i sitt slag i Sverige och vid skolan bedrivs viss
forskningsverksamhet.
Totalt representerar dessa fyra institutioner ett brett
kompetensområde inom miljö- och energiområdet som har
ett stort intresse i framtiden. Den ekologiska och
energitekniska utbildningen och forskningen synes mycket
väl kunna utveckla en utbildningslinje utan motsvarighet i
Sverige.
Kommunen är också beredd att satsa på en
påbyggnadsutbildning för personal inom fritidssektorn och
på den utbildningsplan som tagits fram vid Stockholms
Universitet benämnd ''Ledarskap och beslutsfattande''.
Ett Idrottens utvecklingscentrum skulle med fördel
också kunna förläggas till Nyköping, där redan flera
idrottslinjer finns inom gymnasieskolan.
Nyköpings kommun har goda kommunikationer både
norrut och söderut. Europaväg 4 är till stora delar utbyggd
som motorväg och järnvägsförbindelserna är goda. Under
året kommer också regionaltåg att tillkomma.
Inom den kommande tioårsperioden kommer
bostadsproduktionen att vara mycket omfattande. I syfte
att avlasta Storstockholm från viss överhettning kommer ca
5 000 
lägenheter att produceras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om högskoleutbildning i Nyköpings
ko

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om högskoleutbildning i Nyköpings kommun.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om högskoleutbildning i Nyköpings kommun.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.