Högskolan i Skövde

Motion 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Problem att rekrytera kompetent arbetskraft anges i dag som ett av de stora bekymren inom såväl privat som offentlig verksamhet. Det är ett hot mot utveckling av såväl företag som vår gemensamma välfärd.

Högskolorna utanför storstadsregionerna spelar en viktig roll för att privat och offentlig sektor i hela Sverige ska kunna utvecklas, genom att de ger närhet till kunskap, kompetens och internationella kontakter. För Skaraborg, den östra delen av Västra Götalandsregionen, är utvecklingen av Högskolan i Skövde av avgörande betydelse.

Skaraborg behöver fler platser för högre utbildning.

I Skaraborgsområdets 15 kommuner är utbildningsnivån lägre än i Sverige i övrigt. Nära tillgång till högre utbildning har visat sig ha en positiv effekt på utbildningsnivån. Trots detta är Skaraborgsområdet missgynnat när det gäller tillgång till högre utbild­ning.

Skaraborg har färre finansierade helårsutbildningar per tusen invånare än landet som helhet. Ungefär hälften, trots att behovet är stort. Eftersom Högskolan i Skövde i dag utbildar för hela sitt utbildningsanslag bör det övervägas om det inte finns behov av en höjning av anslagen för såväl forskning som utbildning.

Högskolorna utanför storstadsregionerna fyller en viktig roll genom att starta utbild­ningar som riktar sig mot olika regionala och delregionala bristyrken. Punkt­insatser mot bristyrken kan också ske genom samverkan mellan olika regionala lärosäten. Ett sådant samarbete finns exempelvis på lärarutbildningsområdet mellan Högskolorna i Skövde och Borås.

För att kunna skapa utbildningar som riktar sig mot bristyrken behöver dock Sveriges högskolor utanför storstadsregionerna ha en utbildningsvolym som står i proportion till befolkningsmängden i deras hemmaregioner. Högskolan i Skövde är med det här synsättet för liten och behöver få möjlighet att växa. En ökad utbildningsvolym skulle också kunna ge positiv effekt även på näringslivet.

I diskussioner om det svenska näringslivets utveckling lyfter alla fram behovet av att förbättra förutsättningarna för de små och medelstora företagen. Samverkan med högre utbildning och forskning betonas då som oerhört viktigt. Små och medelstora lärosäten, bland dessa Högskolan i Skövde, tar samverkansuppgiften med det omgivande samhäl­let och näringslivet på största allvar. Ett exempel på det effektiva samverkansarbetet är innovationsarenan Assar som Högskolan i Skövde är en part i. Även det faktum att Högskolan i Skövde har ett strukturerat arbetssätt för samverkan gör att en satsning på högskolan skulle kunna bli en injektion för hela det delregionala näringslivet i Skara­borgsregionen.

För Skaraborgs del har Högskolan i Skövde som en internationell kontaktarena och talangmagnet en avgörande betydelse för utvecklingen av näringslivet i dess närområde. Här finns ett väl utvecklat samarbete med det regionala näringslivet och möjlighet att kombinera studier och arbete med såväl en personlig utveckling som företagsutveckling som följd. Närheten till utbildning stimulerar dessutom fler att studera. Många av studen­terna skulle annars ha kunnat välja bort högre studier av sociala och praktiska skäl.

Det är viktigt att staten ser till att alla lärosäten, inte bara storstadsuniversiteten, ges möjlighet att bidra till utvecklingen av såväl det befintliga som det framtida näringslivet i hela landet. Det finns ett behov av att även mindre lärosäten som Högskolan i Skövde kan vara med och ta del av utvecklingen. Högskolan är ett viktigt regionalt nav för kunskap, kompetens och internationella kontakter och bör så vara även i framtiden. Höjd utbildningsnivå och möjligheter till ett gott arbetsliv gör att människor bidrar till tillväxten i hela landet.

Att hela Sverige ska leva och utvecklas är en bärande idé i regeringens budget­proposition för 2020. Det är också det som motionen handlar om.

 

 

Patrik Björck (S)

 

Carina Ohlsson (S)

Erik Ezelius (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2019/20:UbU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.