Högskolan i Eskilstuna-Västerås

Motion 1989/90:Ub677 av Olle Svensson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1990-01-25
Bordläggning
1990-02-06
Hänvisning
1990-02-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1989/90:Ub677

av Olle Svensson m.fl. (s)
Högskolan i Eskilstuna-Västerås

Södermanland är ett län med goda utvecklingsmöjligheter. Länet har efter
många år av omfattande stukturomvandlingar kommit in i en mer positiv utvecklingsfas.
Under 80-talet har behovet av högre utbildning ökat både från
enskilda invånare och från näringslivet. Utbildningens roll i regionalpolitiken
är välkänd, men kan inte nog understykas. Även det kulturella och kreativa
klimatet påverkas gynnsamt av satsningar på utbildning vilket bidrar till
en positiv utveckling för länet och dess invånare. Högskoleutbildningen
måste byggas ut och vidareutvecklas under 90-talet för att den positiva utvecklingen
i Södermanland skall fortsätta.

Högskolan Eskilstuna-Västerås har ett centralt läge i ett upptagningsområde
omfattande cirka 2,5 miljoner invånare inom en tiomilsradie. Svensk
verkstadsindustri har ett tungt fäste i Mälardalen. Branschen är kunskapsintensiv
och starkt internationaliserad. Produktionstekniken är under snabb
omvandling och branschens olika företag har ett ständigt ökande behov av
välutbildad personal på olika nivåer. Från företagens sida betonas vikten av
att det etableras högre utbildning i regionen främst av två skäl:

- för rekrytering av högutbildad arbetskraft,

- för fortbildning och annan kontinuerlig kunskapsutveckling på hög nivå
av personalen.

Denna bedömning delas av UHÄ, som anser att rapporten Högskoleutbildningens
framtida dimensionering klart visar att en kraftig utbyggnad av
resurserna för fortbildning och vidareutbildning inom högskolan kommer att
behövas under 90-talet. Av avgörande betydelse för utvecklingen av näringslivet
i Sörmland är därför ökade satsningar på utbildning inom teknik, ekonomi
och språk. Utomordentligt viktigt är även att resurser för forskning
ställs till högskolans förfogande. Forskning behövs som dynamisk kraft i landets
olika regioner och den högre utbildningen får inte bli skiktad i A- och
B-högskolor.

Även en breddning av utbildningen vid högskolan är betydelsefull för länets
framtid. I budgetpropositionen skriver utbildningsministern bland annat:
Högskolan har inte enbart en roll för produktionen inom näringslivet
och den offentliga sektorn. Den skall inte bara tjäna samhället utan också
kritiskt granska, avslöja och ifrågasätta tänkesätt och samhällsfenomen.
Högskolans kritiska roll och förmåga får inte urholkas. Vi delar denna uppfattning,
men har inte upplevt att högskolan Eskilstuna/Västerås fått tillräck

liga medel för att göra högskolan till en sådan resurs för samhällsutvecklingen
i länet.

Positivt i budgetpropositionen är dock utbyggnaden av ingenjörsutbildningen.
Denna bör dock byggas ut snabbare än vad som föreslås i propositionen.
LIF-anslaget bör inte minskas utan i stället utökas för att kunna tillgodose
det behov av högre utbildning som finns i olika delar av länet. Södermanland
har fortfarande en alltför låg andel ungdomar, jämfört med andra
län, som fortsätter till högre studier, varför en ökad decentralisering av högskolan
är en angelägen uppgift.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en fortsatt utbyggnad av högskolan Eskilstuna-Västerås.

Stockholm den 24 januari 1990
Olle Svensson (s)

Alf Egnerfors (s) Reynoldh Furustrand (s)

Anita Persson (s)

Mot. 1989/90
Ub677

5

Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en fortsatt utbyggnad av högskolan i Eskilstuna-Västerås.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en fortsatt utbyggnad av högskolan i Eskilstuna-Västerås.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.