Till innehåll på sidan

Handikapputredningens slutbetänkande

Motion 1992/93:So225 av Lars Sundin (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Handikapputredningen har i sitt slutbetänkande (SOU
1992:52) Ett samhälle för alla lagt fram ett stort antal förslag
som syftar till att öka tillgängligheten inom olika
samhällsområden för personer med funktionshinder. I
betänkandet föreslås bl.a. att en särskild
handikappombudsman skall inrättas, med uppgift att
bevaka att funktionshindrade inte utsätts för
diskriminerande behandling. Slutbetänkandet är för
närvarande föremål för remissbehandling.
I utredningens kartläggningsbetänkande framgår att
grupper med omfattande funktionsnedsättningar har
mycket stora svårigheter i sin dagliga livsföring. De lever
med stora brister beträffande tillgången på bostäder,
sysselsättning och arbete, fritid och rekreation, hälso- och
sjukvård, allmänna kommunikationer, information etc.
I takt med de snabba förändringarna i samhället är det
viktigare än tidigare att det finns lagar som ger
funktionshindrade rätt till delaktighet och tillgänglighet.
Det är därför synnerligen angeläget att förslag på
handikapputredningens slutbetänkande läggs fram för
riksdagen så att arbetet med de föreslagna förbättringarna
kommer igång.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Handikapputredningens
slu

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om handikapputredningens slutbetänkande.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om handikapputredningens slutbetänkande.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.