Handel med sprutor och kanyler

Motion 2017/18:1479 av Margareta Larsson (-)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda Läkemedelsverkets tillsynsmöjligheter gällande handel med sprutor och kanyler och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Då det svenska regelverket anpassats till EU-rätten vad gäller införsel av sprutor och kanyler har det inneburit att tillstånd upphävts vilket ersatts med krav på anmälan för försäljning inom Sverige. Även kravet på tillstånd för införsel ska upphävas.

Hur anmälningsförfarandet fungerar i detalj är oklart. Oaktat detta utgör en anmälan en försämring av granskningsmöjligheterna. Läkemedelsverket kvarstår som tillsynsmyndighet, troligen, men förlorar således möjligheten att i förväg göra en bedömning av lämpligheten av att en specifik aktör handlar med sprutor och kanyler. Vad gäller Läkemedelsverkets ramar för tillsyn bedömer jag att ett anmälnings­förfarande kan leda till fler företag som är registrerade för handel. Läkemedelsverket borde därför rustas utifrån en mer breddad konsekvensanalys. Tillstånds- och tillsynsaktiviteterna sysselsätter idag endast två personer på deltid. Min bedömning är att det föreligger risk att borttagandet av tillståndskravet, tillsammans med hävandet av införselförbud, kommer att leda till en ökad ”svart” handel genom oseriösa företag.

Enligt Tullverkets statistik togs 43 048 kanyler och 23 154 sprutor i beslag under 2010. I majoriteten av dessa fall rörde det sig om privatpersoner som försökt föra in sprutor och kanyler olagligt. Ingenting säger att de nya bestämmelserna skulle minska olaglig införsel då missbrukare och oseriösa företag ges nya vägar att föra in sprutor och kanyler. Tvärtom möjliggör detta att mindre nogräknade individer ges laglig rätt att föra in kanyler och sprutor om de registrerar sig som näringsidkare. Vidareförsäljning på nätet med efterföljande postleverans är en möjlig intäktskälla. Kriminell verksamhet ligger oftast steget före varje försök att täppa till kryphål. Då samhället erbjuder den organiserade brottsligheten ytterligare användningsområden för sina bolag tar samhället samtidigt ett steg tillbaka. Tullen ges i dagsläget inte möjlighet att ingripa mot misstänkt införsel, utan måste istället ta omvägen via tillsynsmyndigheten för att kontrollera att kanylerna och sprutorna inte olovligen säljs vidare.

Drogtrycket är ett problem i Sverige då tillgängligheten är hög, priserna låga och missbruket bland ungdomar stort. Den fria inre marknaden är till stor del orsaken till det växande folkhälsoproblemet i Sverige. I dagsläget riskerar man spä på drogproblema­tiken ytterligare genom att ha öppnat upp en ytterligare E4 rakt in i Sverige genom att ha anpassat det svenska regelverket till EU-rätten. Den uppluckring som skett av kraven för införsel av drogparafernalia är kontraproduktiv om man menar allvar med att bekämpa droganvändningen i Sverige.

Enligt min mening kan det vara behövligt med att en konsekvensanalys görs utifrån den ovan nämnda beskrivningen som en del i arbetet med att bekämpa drogmissbruk som redan nått allvarliga höjder i vårt land.

 

 

Margareta Larsson (-)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda Läkemedelsverkets tillsynsmöjligheter gällande handel med sprutor och kanyler och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.