Till innehåll på sidan

Gasutvinning

Motion 2016/17:3196 av Anders Åkesson och Per-Ingvar Johnsson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-05
Granskad
2016-10-05
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med hänvisning till försiktighetsprincipen bör Sverige införa ett förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Med ett hållbart energisystem i sikte är en högst rimlig nationell vision att Sverige inom en generation ska vara ett samhälle som till 100 procent förses med förnybar energi fritt från kärnkraft och uranbrytning. Genom alliansregeringens långsiktigt hållbara energiöverenskommelse har ett ökat ägaransvar för ägare av kärnkraftverk införts, och det utgår inte längre några subventioner till den svenska kärnkraften. Detta innebär att kärnkraft som inslag i den svenska energibalansen i långt högre utsträckning än tidigare står för sina kostnader.

Tydliga stimulanser för att bygga ut mer förnybar energi och tydliga begränsningar för kärnkraften ger långsiktiga och förutsägbara spelregler för energimarknaden. Investeringsviljan och energiomställningen till ett hållbart Sverige vinner på tydliga och långsiktiga spelregler.

Nya fossila bränsletillgångar som till exempel skiffergas som exploateras kraftigt runt om i världen riskerar däremot att försena omställningen till förnybar energi. Billig gassom ersätter kol i en del av världen kan lokalt bidra till minskade utsläpp, men i ett

större globalt perspektiv bidrar detta till att kortsiktigt sett billig kol finner nya

marknader och konkurrerar med andra, förnybara, kraftslag. Europa och vår omvärld riskerar därmed att bindas fast i en fossilberoende infrastruktur som fortsätter att ge klimatpåverkan i decennier framöver.

Miljöpåverkan och metangasutsläpp vid gas- och oljeutvinning ur skiffer är en ytterligare osäkerhetsfaktor i den globala pågående energiomställningen. Det enda rimliga förhållningssättet är att all utvinning av fossil energi fullt ut står för sina fulla miljökostnader.

Metoden att utvinna gas och olja ur skiffer, genom så kallad frackning, ger

ovanstående negativa effekter i arbetet med att ställa om till ett fossiloberoende samhälle och är därutöver förenad med påtagliga och idag oöversiktliga miljörisker. Med hänvisning tillförsiktighetsprincipen bör Sverige därför införa ett totalt förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med hänvisning till försiktighetsprincipen bör Sverige införa ett förbud mot gas- och oljeutvinning ur skiffer, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2016/17:NU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.