Till innehåll på sidan

Fungerande kollektivtrafik i hela landet

Motion 2023/24:1566 av Anna-Belle Strömberg och Peder Björk (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-04
Granskad
2023-10-04
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det nationella stödet till kollektivtrafiken utanför storstadsregionerna ska öka och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kollektivtrafiken utgör en kontinuerlig och debatterad fråga i människors vardag. Det är nu hög tid att anta en omfattande strategisk hållning gentemot denna fråga. Frågan om kostnaden för biljetten blir sekundär om själva kollektivtrafiken inte är fungerande. Det är omöjligt för biljettintäkter ensamt att upprätthålla kollektivtrafiksystemet i regioner där befolkningstätheten är gles, en problematik som är särskilt utbredd i många delar av Sverige. Denna brist på fungerande kollektivtrafik är en realitet som påverkar stora delar av vårt land. Det är viktigt att förstå att en väl fungerande kollektivtrafik är av avgörande betydelse för att hålla samman landet, särskilt med tanke på den nödvändiga övergången till mer miljövänliga transportalternativ. Priset på biljetter och tillgänglighet är här cen­trala aspekter. I situationer där pålitliga och effektiva kollektivtrafiklösningar saknas har enfrågepartier historiskt tagit initiativet och utnyttjat situationen för att uppnå kortsiktiga politiska vinster, ofta på bekostnad av långsiktiga hållbara lösningar som gynnar befolk­ningen och miljön. Skapandet av en fungerande kollektivtrafik för hela Norrland är en högst komplex uppgift. Här står läns- och kommungränser alltför ofta som hinder och skapar onödiga svårigheter för enskilda resenärer. I dagsläget finns ett samordnat sam­arbete mellan Norrlandslänen när det gäller järnvägstrafik, men detta är inte fallet för busstrafiken. Dessutom är finansieringen av kollektivtrafiken en komplicerad och frag­menterad verklighet. Att förbättra kollektivtrafiken i detta sammanhang är troligtvis en utmaning som inte kommer att vara kostnadseffektivare än nuvarande system. Att upprätt­hålla en välfungerande kollektivtrafik i hela Sverige bör utgöra ett centralt nationellt miljö­politiskt åtagande, och därmed kräver det också en ökad nationell finansiering. Detta är nödvändigt för att säkerställa en hållbar och sammanhållen kollektivtrafik som tjänar hela nationens intressen.

 

 

Anna-Belle Strömberg (S)

Peder Björk (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att det nationella stödet till kollektivtrafiken utanför storstadsregionerna ska öka och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2023/24:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.