Frisktandvård till fast pris

Motion 2008/09:So217 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-09-26
Numrering
2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningar och konsekvenser av en nationell tandvårdsreform, Frisktandvård till fast pris.

Inledning

Regeringen har nyligen infört en ny tandvårdsreform som helt saknar incitament till förebyggande insatser samt är orättvist, krångligt och dyrare för det stora flertalet patienter.

Miljöpartiet föreslår därför att en ny nationell tandvårdsreform införs, som vi vill kalla Frisktandvård till fast pris. Detta dels för att undvika den överanvändning som ett generellt högkostnadsskydd innebär, dels för att motivera till förebyggande insatser.

Att lösa framtidens tandvård är en av sjukvårdspolitikens stora utmaningar idag. En ny tandvårdsreform måste få ett tydligt folkhälsoperspektiv.

Frisktandvård till fast pris ser vi i Miljöpartiet de gröna som en viktig folkhälsofråga för framtiden. Sveriges riksdag har fastställt nationella mål för folkhälsan, och det övergripande målet handlar om att skapa samhälleliga förutsättningar för folkhälsa. Nu är det dags att skapa samhälleliga förutsättningar för en bättre tandhälsa hos befolkningen.

Frisktandvård till fast pris ger patienten valfrihet att välja tandläkare och ger både patienter och tandvården incitament för förebyggande insatser, istället för ökad tandvårdsproduktion. Fokus är helt enkelt ökad tandhälsa för hela befolkningen.

Vi är övertygade om att detta kommer att leda till att både patienter och samhället slipper stora kostnader för reparationer i framtiden.

Frisktandvård till fast pris ger billigare tandvård och bättre tandhälsa.

Motivering

En nationell tandvårdsreform, Frisktandvård till fast pris, gör att du som patient vet vad det kostar och försäkrar dig mot obehagliga överraskningar. Genom regelbundna besök hos tandvården för kontroll av tandhälsan kommer förebyggande åtgärder att prioriteras. Patienten ges incitament att sköta sin tandhälsa så att man inte riskerar att flyttas upp i en högre riskklass och därmed få en högre avgift.

Regelbundna kontroller kräver god tillgänglighet till tandvård och bygger på att arbetet organiseras på ett smart sätt där tandhygienisters kompetens i större utsträckning tas tillvara. Tandvården ges incitament att ge bra tandvård och goda förebyggande insatser så att patienten inte råkar ut för tandproblem vars kostnader tandvården inte får täckning av via patientens riskklass. Eftersom det finns nationella kriterier för hur man ska riskgrupperas så ska patienten garanteras att alla hanteras likvärdigt.

Omfattande försök runtom i landet med frisktandvård till en fast månadsavgift visar att totalkostnaderna för tandvård bromsas och resultatet blir bestående bättre.

En utveckling av frisktandvårdssystemet ger en ökad kostnadskontroll för staten genom mer förutsägbara utgifter via tandvårdsstödet. På lång sikt kommer det att innebära att statens kostnader för tandvård minskar.

Tandvården har länge arbetat förebyggande, och de erfarenheterna är viktiga att ta vara på och fortsätta stimulera. Vi vill därför inte i nuläget förorda ett traditionellt högkostnadsskydd för tandvården, enligt samma principer som för sjukvården, eftersom detta förmodligen skulle vara både vårddrivande och kostnadsdrivande. Frisktandvård till fast pris är ett försök att styra samhällets stöd till en tydligare hälsoprofil och tydliggöra vårdgivarnas ansvar för en mer förebyggande inriktning av tandvården. Vi ser Frisktandvård till fast pris som ett första steg mot ett framtida gemensamt högkostnadsskydd mellan sjukvården och tandvården.

Bakgrund

Behovet av tandvård varierar inom den vuxna befolkningen. En övervägande majoritet (65–75 procent) har relativt små behov medan en begränsad del har mer omfattande behov. Försäkringssystemet måste anpassas för att uppfylla de skilda behoven.

Folkhälsoinstitutets enkät för 2005 uppger att 10 procent av alla vuxna har dålig tandhälsa och 20 procent säger att de låter bli att besöka tandläkaren fastän de borde. I de allra flesta fall är orsaken till utebliven tandvård ekonomisk. De som oftast avstår från att gå till tandläkaren fast de behöver är människor med kort utbildning och låg lön.

Andelen som haft behov men som inte sökt tandvård är särskilt stor för personer upp till 44 års ålder, av dessa har ca 25 procent inte besökt tandläkare trots behov. Det vanligaste skälet för att inte gå till tandläkaren är att det kostar för mycket, ca 70 procent uppger detta som orsak.

I ett flertal studier har det visat sig att speciellt unga vuxna i alltför hög utsträckning väljer att inte gå regelbundet till tandvården. Ett av skälen till detta är rädslan för kostnaderna. De oregelbundna tandvårdsvanorna leder till försämrad tandhälsa. Syftet med Frisktandvård till fast pris är att motverka denna trend.

En viktig förklaring till att en del avstår från att besöka tandvården är att man som patient inte i förväg vet vilka kostnader ett tandvårdsbesök innebär och därför avstår i tron att det blir för dyrt. Dessutom saknar många insikt om vilka besparingar en god förebyggande egenvård innebär. Det finns alltså ett stort behov av ett system som både skapar större förutsägbarhet när det gäller de egna tandvårdskostnaderna och som visar på sambandet mellan förebyggande tandvård och låga framtida tandvårdskostnader.

Enbart generösa högkostnadsskydd leder erfarenhetsmässigt alltid till ökad tandvårds­konsumtion, vilket huvudsakligen gynnar vårdgivare utan ambitioner att medverka till bättre tandhälsa.

Ett flertal studier visar att ett försäkringssystem som baseras på antal utförda åtgärder är vårddrivande och i längden inte hälsofrämjande. Ett system som bygger på fast ersättning stimulerar till en hälsoinriktning av vården. Barn- och ungdomstandvården är ett bra exempel.

Erfarenheterna från Frisktandvård till fast pris runt om i landet visar att man får fler vuxna att stanna kvar som patienter med regelbunden tandvårdskontakt, även efter att de blivit överåriga för den avgiftsfria tandvården. Samtidigt premieras förebyggande vård och egenvård stimuleras, så att kostnaderna för patienterna och samhället minskar.

Hittills har över 140 000 abonnemang på Frisktandvård till fast pris tecknats i riket, vilket måste betecknas som en succé.

En ny tandvårdsreform är naturligtvis i första hand till för medborgarna i form av ett skydd mot höga kostnader samtidigt som det ska ge incitament för både tandläkaren och patienten till förebyggande insatser.

Förslag till frisktandvård till fast pris

Miljöpartiet de gröna föreslår att en ny nationell tandvårdsreform, Frisktandvård till fast pris, införs som ska ersätta den nu gällande tandvårdsreformen.

Vid första besöket görs en bedömning av din tandstatus och framtida vårdbehov och utifrån detta placeras man i en viss riskklass. I ett nationellt frisktandvårdssystem bör antalet riskklasser inte vara fler än fyra. Hamnar du i lägsta klass (= liten risk för ohälsa) betalar du en låg egenavgift, t.ex. 40 kro­nor per månad.

Hamnar man i en högre riskklass blir egenavgiften högre, och vid en viss nivå går staten in och subventionerar egenavgiften enligt en successiv upptrappning som ett slags högkostnadsskydd.

Placeringen av en patient i en viss riskgrupp omprövas regelbundet, vilket innebär att patienten får kvitto på vad olika förebyggande åtgärder – eller frånvaron av förebyggande åtgärder – förväntas leda till i framtiden.

Vi menar att det ska vara samma riskgruppering och samma avgiftsklasser oavsett var man bor i Sverige, därför föreslår vi att ett nationellt system ska införas. Precis som man nu håller på att ta fram behandlingskriterier inom ramen för vårdgarantin i hälso- och sjukvården så kan nationella kriterier för hur man ska bedöma riskklasser inom tandvården tas fram.

Vårt förslag innebär att alla som ansluter sig till Frisktandvård till fast pris får en form av högkostnadsskydd, även de med stora behov. Oavsett vilken riskgrupp man tillhör betalar alltid patienten en egenavgift, de som hamnar i en högre riskgrupp betalar en högre egenavgift men staten subventionerar en större andel av den totala kostnaden ju högre riskgrupp man tillhör. Vi förutsätter att statens subventioner inom de olika riskgrupperna blir så höga att alla i princip får billigare tandvård än idag.

Det finns personer med extremt stora tandvårdbehov som inte kommer att passa in i vårt förslag till tandvårdsreform. Denna relativt lilla grupp vill vi definiera och överföra till sjukvården.

I Frisktandvård till fast pris ingår ett tandläkarbesök var 18:e månad och alla de insatser som behöver göras.

Som patient väljer man själv vilken tandvårdsklinik man vill gå hos, privat eller via folktandvården.

Modellen leder till regelbundenhet i kontakten mellan den enskilde, och tandvården och skapar incitament för såväl patienten som vårdgivaren att arbeta förebyggande. Frisktandvårdsmodellen ger också patienten bättre kontroll över sina tandvårds­kostnader.

Denna nya nationella tandvårdsreform gör att patienterna vet vad tandvården kostar och att de försäkrar sig mot obehagliga överraskningar. De skilda avgiftsklasserna motiverar också till egenvård och förebyggande åtgärder, för att undvika risken att hamna i en högre avgiftsklass. Tandvården får också incitament att ge bra vård och göra förebyggande insatser för att hålla de långsiktiga kostnaderna nere.

De landsting som idag har system med Frisktandvård till fast pris har olika regler, avgifter och avgiftsklasser. Frisktandvård till fast pris finns inte heller hos de privata tandvårdsklinikerna. Med en nationell frisktandvårdsreform skulle villkoren bli lika för alla i hela Sverige. Tillgången på bra tandvård ska inte avgöras av var man bor, lika lite som hur mycket man tjänar.

Därför vill vi att riksdagen tillkännager för regeringen att en utredning snarast tillsätts för att utreda förutsättningar och konsekvenser av en ny nationell tandvårdsreform Frisktandvård till fast pris.

Stockholm den 25 september 2008

Thomas Nihlén (mp)

Jan Lindholm (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Peter Rådberg (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Christopher Ödmann (mp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningar och konsekvenser av en nationell tandvårdsreform, Frisktandvård till fast pris.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.