Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2008/09:213 Förtursförklaring i domstol

Motion 2008/09:Ju27 av Margareta Persson m.fl. (s, v, mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2008/09:213
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2009-06-22
Hänvisning
2009-06-23
Bordläggning
2009-06-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår förslaget om lag om förtursförklaring i domstol.

Motivering

Regeringen säger sig ha ambitionen att få ned handläggningstiderna i domstolarna och föreslår därför att införa en lagregel som innebär att förtur ska kunna begäras i domstol. Enligt regeringen ska förslaget syfta till att förbättra den enskildes möjligheter att påskynda handläggningen av ett mål eller ärende i domstol. En ansökan om förtursförklaring ska kunna göras då ett mål oskäligt fördröjts och ska gälla alla typer av mål och ärenden i de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Marknadsdomstolen, Arbetsdomstolen och Patentbesvärsrätten.

Vi menar att regeringens förslag har allvarliga brister. Regeringen borde i stället ta tag i de egentliga problemen som till stor del härrör från bristande styrning och resursfördelning. Regeringen, som länge visat passivitet avseende den prekära ekonomiska situation rättsväsendet befinner sig, hanterar nu situationen helt fel. I stället för att balansera underskotten i rättsväsendet föreslås en ny regel som riskerar att leda till ännu längre handläggningstider och olikhet inför lagen. Domstolsverket prognostiserar underskottet till ca 180 miljoner kronor i år och nästa år dubbelt så mycket. Hela rättsväsendet har enligt myndigheternas prognoser underskott nästa år på nästan 5 miljarder kronor.

Flera tunga remissinstanser menar att ansökningar om förtur innebär extra administration. Remissinstanserna påpekar också att en begäran om förtur kan komma att missbrukas eller för den delen brukas i hög utsträckning. I så fall innebär varje sådan begäran ytterligare belastning och ännu längre handläggningstider. Det är dessutom oklart hur förtursförklaringar ska förhålla sig till varandra då de sannolikt kommer att meddelas på domstolar med stora balanser. Med den ekonomiska situation domstolarna har är det förutsägbart att en förtursförklaring i det ena målet leder till mera begränsade resurser i andra mål. Det innebär alltså att äldre mål och ärenden kan komma att få stå tillbaka, till förmån för yngre mål. Eftersom begäran om förtur torde ha större framgång om den görs av någon som har juridisk kunskap, innebär en sådan ordning att den som inte har denna kunskap eller juridiskt biträde kommer i ett sämre läge. En sådan ordning vore inte tillfredsställande och kan närmast betraktas som att likhet inför lagen inte gäller i domstolarna.

Med hänvisning till den skarpa kritik som framkommit avslår vi regeringens förslag om förtursförklaring i domstol.

Stockholm den 16 juni 2009

Margareta Persson (s)

Elisebeht Markström (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Christer Adelsbo (s)

Kerstin Haglö (s)

Maryam Yazdanfar (s)

Lena Olsson (v)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.