Fortsatt utveckling av Arlanda flygplats

Motion 2023/24:2112 av Jesper Skalberg Karlsson m.fl. (M)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-05
Granskad
2023-10-05
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att kraftigt förbättra infrastrukturen på och kring Arlanda flygplats och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vårt avlånga land är beroende av fungerande transporter för att säkra sammanhållning, tillväxt och utveckling. Möjligheten att ta sig inom landet, eller ut i världen, är avhängig att vi har ett välutvecklat, tillförlitligt och hållbart transportsystem. I detta system behöver olika trafikslag samexistera och komplettera varandra, för att kunna bidra till ett ökat välstånd och en högre livskvalitet i hela landet.

Med snabbare och mer tillgängliga transporter växer arbetsmarknadsregionerna, företag får tillgång till större marknader och mänskliga möten som utvecklar och stimulerar blir fler. Att byta plats och miljö, att byta tankar och idéer med nya människor, det är grunden i mänskliga möten som blir en grogrund för ett bättre Sverige.

Om hela Sverige ska leva så krävs snabba transporter, som tillryggalägger stora avstånd och skapar en nationell och internationell tillgänglighet. Därför behövs flyget både nu och i framtiden. I Sverige är det huvudstadsregionen Stockholm som med Arlanda flygplats agerar som nav för detta. Men om den positiva utvecklingen ska fortsätta krävs att flygplatsen fortsätter att växa i takt med att övriga Sverige också utvecklas. Vi ser också hur den internationella konkurrensen på området blir allt tuffare.

För att säkra kapacitet för framtidens ökade transportbehov bör Swedavia få i upp­drag att snarast möjligt påbörja förberedelserna för att stärka kapaciteten för taxi- och rullbanesystemet samt öka antalet uppställningsplatser och göra förberedelser för en tredje parallell rullbana på Arlanda flygplats.

För att skapa trygghet i hela landet bör Trafikverket få i uppdrag att löpande följa utvecklingen på flyglinjer som saknar allmän trafikplikt men som drivs kommersiellt och har samhällsviktiga funktioner, så att man vid ett upphörande av trafiken snabbt kan upphandla kapacitet.

För att utöka tillgängligheten till flygplatsen bör Trafikverket få i uppdrag att för­stärka kapaciteten i väg- och spårinfrastrukturen till flygplatsen. Med fler vägpåfarter och spår kan både tillgängligheten och robustheten förbättras väsentligt.

För att snabbt kunna öka mängden fossilfria transporter till och från flygplatsen bör en förhandling inledas med A-Train, med målet att de stationsavgifter som tas ut av resenärer som inte reser med A-Train ska tas bort.

Arlanda flygplats är Sveriges största flygplats och har med sin dominerande storlek, möjligheten till betydande utrikestrafik och sin närhet till huvudstaden en särskild nationell betydelse. Arlandas utveckling är avgörande för Stockholm-Mälarregionens internationella tillgänglighet och konkurrenskraft, men också för hela Sveriges utveckling. Med rätt förutsättningar och ett helhetsgrepp kring flygplatsens roll som transportnav för människor och gods kan Arlanda fortsätta att växa och därigenom skapa tillgänglighet, tillväxt och utveckling för lång tid framöver. Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Jesper Skalberg Karlsson (M)

 

Stefan Olsson (M)

Josefin Malmqvist (M)

Katarina Tolgfors (M)

Mikael Damsgaard (M)

 

Yrkanden (1)

  • 1.
    Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att kraftigt förbättra infrastrukturen på och kring Arlanda flygplats och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Trafikutskottet
    Betänkande 2023/24:TU14

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.