Till innehåll på sidan

Fortsatt socialarbetarverksamhet i Köpenhamn

Motion 1988/89:So240 av Gudrun Schyman (vpk)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1988/89 :So240

av Gudrun Schyman (vpk)

Fortsatt socialarbetarverksamhet i Köpenhamn

Mot.
1988/89
So240—248

Sedan 1971 har socialstyrelsen haft två socialarbetare placerade i Köpenhamn.
Socialarbetarna avlönas av socialstyrelsen och är organisatoriskt
knutna till den svenska ambassaden i Köpenhamn. En av tjänsterna har
status som svensk socialattaché i Danmark.

Denna socialarbetarverksamhet startades efter krav från myndigheter i
Danmark och Sydsverige och sågs som ett komplement till den nordiska
konventionens bestämmelser om social trygghet.

De nordiska länderna - även Norge och Finland har liknade verksamhet var
eniga om att Köpenhamns läge och dragningskraft på ungdomar med
missbruksproblem, motiverade särskilda åtgärder, utöver konventionen, för
att på så sätt försöka förhindra att ungdomarna fastnade i Köpenhamn.

De svenska socialarbetarna har kontakt med drygt 500 svenska klienter
årligen. Klienterna har idag en mer belastad bakgrund än tidigare och mer än
50 % är under 25 år. Flertalet har allvarliga missbruksproblem och antalet
personer med allvarliga psykiska störningar har ökat.

Huvuddelen av klienterna kommmer från kommuner i Mellansverige,
med en tyngdpunkt på Storstockholmsområdet. Relativt få kommer från
södra Sverige och en mindre andel från norra Sverige.

De två socialarbetarna i Köpenhamn kostar socialstyrelsen ca 1 miljon
kronor årligen, huvudsak i form av lönemedel.

Socialstyrelsens översynsutredning har nu föreslagit att verksamheten ska
dras in, alternativt flyttas till annan huvudman.

I den allmänna ivern att hitta poster för att minska budgeten vore det minst
sagt beklagligt om sparivern gick ut över just den här verksamheten.

Vad gäller huvudmannafrågan är det en fördel att verksamheten är
centralt knuten eftersom man har hela Sverige som upptagningsområde. Det
är också viktigt att verksamheten är knuten till den myndighet som är
expertorgan och som ska besitta den största kompetensen inom området.

Eftersom Sverige vill berömma sig av att föra en offensiv narkomanvård,
kan det inte vara rimligt att lägga ner den enda spjutspets vi har mot det man
ofta menar är drogernas och HIV-smittans centrum i Norden, nämligen
Köpenhamn.

1

1 Riksdagen 1988189. 3 sami. NrSo240-248

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om behovet av en fortsatt svensk socialarbetarverksamhet
i Köpenhamn.

Stockholm den 22 januari 1989

Mot. 1988/89
So240

Gudrun Schyman (vpk)

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en fortsatt svensk socialarbetarverksamhet i Köpenhamn.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en fortsatt svensk socialarbetarverksamhet i Köpenhamn.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.