Till innehåll på sidan

Förtida uttag av medel på pensionssparkonto vid betalningssvårigheter

Motion 2012/13:Sk226 av Jan Ertsborn (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-02
Numrering
2012-10-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändrade regler för förtida uttag av medel på pensionssparkonton vid betalningssvårigheter.

Motivering

Ett pensionssparkonto får jämlikt 58 kap. 32 § inkomstskattelagen avslutas genom en utbetalning i förtid under vissa i lagen angivna förutsättningar. Förutom när behållningen på kontot är mycket litet kan utbetalning komma ifråga om pensionsspararen är på obestånd och genom en utbetalning kan få en varaktig lösning på sina ekonomiska problem eller om det i övrigt finns synnerliga skäl.

Beslutande myndighet är Skatteverket och före utbetalning sker avdrag för skatt, som avdragen medfört.

Det ligger redan i uttrycket synnerliga skäl att möjligheten att medge en förtida utbetalning ska tillämpas restriktivt och endast förekomma i undantagsfall.

Det finns anledning att ifrågasätta denna restriktivitet, i all synnerhet som rekvisitet synnerliga skäl enligt uppgift tolkas olika i skilda delar av landet. I situationer där en enskild hamnat i betydande ekonomiska svårigheter kan möjligheten till en förtida utbetalning innebära att konkurs eller utmätning undviks och personen ifråga på egen hand eller med hjälp av en skuld- eller budgetrådgivare klarar ut sin ekonomiska situation och inte blir ett fall för Kronofogdemyndigheten. Det måste ligga i samhällets intressen att så sker. Vi har redan alldeles för många personer, som hamnat i en skuldfälla och som dessvärre förblir gäldenärer hos Kronofogdemyndigheten för evigt.

Skatteutskottet har vid tidigare behandling av denna fråga (skatteutskottets betänkande 2007/08:SkU) poängterat att pensionssparandet är tänkt att ge trygghet vid ålderdom som skäl för att vara restriktiv med förtida utbetalningar. Men det är sannerligen inte någon väg till en tryggad ålderdom att hamna i en skuldfälla, som kan innebära ett livslångt ärende hos Kronofogdemyndigheten med allt vad detta innebär av konsekvenser.

Det bör också beaktas att skuldsättningen generellt sett ökat avsevärt i vårt samhälle.

Gällande rätt med sin mycket restriktiva tillämpning medför i stället för möjligheten till en helhetslösning på sin ekonomiska situation att pensionsspararen får räkna med att få en kanske livslång utmätning i sin pension när den väl börjar betalas ut.

Jag menar att systemet bör göras betydligt mer flexibelt med större valmöjligheter för den enskilde. Det är ju trots allt individen själv som sparat kapitalet och som väljer att ta ut detta i förtid för att klara sig ur en allvarlig skuldsituation. Det allmänna får ju ut den uppskjutna skatten. Enklast kan detta ske genom att i den aktuella lagtexten byta ut synnerliga skäl mot särskilda skäl.

Stockholm den 2 oktober 2012

Jan Ertsborn (FP)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändrade regler för förtida uttag av medel på pensionssparkonton vid betalningssvårigheter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.