Till innehåll på sidan

Förstärkning av etableringsrätten genom en översyn av plan- och bygglagen

Motion 2010/11:C316 av Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av plan- och bygglagen för att stärka den fria etableringsrätten.

Motivering

Möjligheten att etablera sig för att driva näringsverksamhet är en central del för lokalt entreprenörskap. Vissa föreskrifter i plan- och bygglagen (PBL) öppnar dock för olyckliga tolkningar och försvårar vid etableringen. Områden klassificeras exempelvis efter karaktär, vilket begränsar näringsidkare som vill starta företag i ett bostadsområde då hänsyn ej tas till vilken typ av verksamhet det rör sig om. PBL bör revideras i syfte att säkerställa en sund utveckling av byggnation och företagande i lokal närmiljö.

PBL infördes med syftet att decentralisera ansvaret för planläggning från staten till kommunerna och som ett led i en modernisering av planering och byggnation riktade till enskilda. PBL har dock inte hängt med i takt med utvecklingen. Det är framförallt 2 kap. 3 § som utgör hinder för fri etablering. Paragrafen klargör att bebyggelse skall lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, vilket innebär att klassificeringen bostadsområde kan utgöra hinder för nyetablering av företag. Detta gäller även om företaget varken har skymmande lokaler eller utövar farlig verksamhet.

Byggprocessutredningen (SOU 2008:68, Bygg – helt enkelt) hade i uppdrag att undersöka möjligheterna att ytterligare förenkla och förtydliga de regler som styr den fysiska planeringen och vissa byggrelaterade frågor. Skrivelsen förde fram flera ändringsförslag men preciserade inga åtgärder som kan lösa de problem som denna motion tar upp. PBL behöver således fortfarande ses över vad beträffar de byråkratiska tillkortakommanden som återfinns i 2 kap. 3 § PBL. Denna brist på flexibilitet riskerar att lägga krokben för mindre företag som vill etablera sig. Lagens omodernt utformade föreskrifter tar inte hänsyn till hur företag bedrivs i dag och vilken inverkan de har på sin närmiljö.

Restriktioner bör finnas vad beträffar möjligheten att bedriva hälsofarlig verksamhet i bostadsområden. PBL bör dock revideras så att lagen, med ett generöst och flexibelt förhållningssätt, utformas så att den inte stjälper lokala företagare från att etablera sig.

Innebörden av fri etableringsrätt bör stärkas och säkerställas. Därför bör en översyn av PBL genomföras så att hänsyn tas till verksamheters karaktär och förutsättningar som ett led i arbetslinjen.

Stockholm den 15 oktober 2010

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av plan- och bygglagen för att stärka den fria etableringsrätten.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.