Till innehåll på sidan

Företag och enklare regler

Motion 2017/18:2483 av Marta Obminska (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbete med regelförenklingar för företag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Höjda skatter och ineffektiv subventionspolitik är inte vägen framåt för företagen och jobben. I budgetpropositionen från år 2018 höjer regeringen skatten med 60 miljarder kronor företrädesvis på jobb och företagande. Dessa skatter riskerar att drabba svensk industri och konkurrenskraft hårt.

För ekonomisk tillväxt och allmän välfärd måste politiken underlätta för företagande. Det är hos företagen som ekonomins växtkraft ligger; fyra av fem nya jobb skapas i små och växande företag. Det ska vara enkelt att starta, driva och utveckla företag. Enklare regler minskar kostnaderna för företagare och skapar utrymme för företagen att driva sin verksamhet istället för att ägna sig åt administration. Enklare regler ger fler affärsmöjligheter för företagen och leder till ett bättre företagsklimat och stärkt konkurrenskraft för Sverige. Regelförenklingsarbetet är centralt i arbetet för fler jobb i fler och växande företag.

Under Moderaternas arbetsstämma ligger ett stort fokus på regelförenklingar och minskade kostnader för företag. Under alliansregeringen minskade regelkrånglet enligt Tillväxtverket från 30 till 22 procent. De administrativa kostnaderna för företagen sänktes med sju miljarder kronor, och närmare 600 förenklingsförslag genomfördes för att göra vardagen lättare för företagare. Fortfarande är däremot regelbördan för företag på tok för stor. Vi ska inte heller glömma att svenska företags konkurrensförmåga och lönsamhet baseras på hur väl de kan mäta sig mot andra länders regler och byråkrati. Andelen svenska entreprenörer har nästan fördubblats sedan år 2006 då alliansregeringen tillträdde.

Moderaternas utgångspunkt är att regelförenklingar bör prioriteras och genomsyra all politik. Det är ett såväl effektivt som billigt sätt att åstadkomma förbättringar för företagare i hela landet. Eftersom många lagar och regler kommer från EU bör också frågan om generella regelförenklingar drivas på och prioriteras av Sverige i arbetet inom EU.

År 2008 inrättade Moderaterna och alliansregeringen ett regelråd som ett led i regeringens arbete med regelförenkling för företag. Regelrådet ligger under Tillväxt­verket. Moderaterna anser att denna organisatoriska lösning bör utvärderas efter tre år. Fram till dess måste Regelrådet få tillräckliga, oberoende och egna resurser inom Tillväxtverket för att kunna utveckla och kvalitetssäkra sin granskningsfunktion. Dessutom bör Regelrådets mandat breddas så att rådet i sina yttranden beaktar samtliga konsekvenser av regelgivning för företag, inte enbart företagens administrativa kostnader.

Några andra av alliansregeringens reformer som kan nämnas och som har haft en påverkan på företagsamheten i Sverige är:

 • Revisionsplikten för 250 000 små aktiebolag togs bort.
 • Bolagsskatten sänktes från 28 till 22 procent.
 • Företagens administrativa kostnader minskade med sju miljarder kronor.
 • Förmögenhetsskatten slopades.
 • RUT- och ROT-avdragen infördes.

Den företagare som hade missat att lämna in sin årsredovisning i tid, vid något enstaka tillfälle, behövde inte längre vara orolig för att åtalas för bokföringsbrott.

Alliansregeringen hade vidgat regelförenklingsarbetet så att det även omfattade sänkta kostnader för företagen, minskat och förenklat uppgiftslämnande, förenklade myndighetskontakter på länsnivå och kommunal nivå, uppföljning av förenklingsförslag från näringslivet och bättre konsekvensutredningar.

  Villkoren och drivkrafterna för att starta, driva och utveckla företag måste vara i internationell toppklass. Många företag vittnar om att bostadsbristen skapar stora problem att rekrytera i storstadsregionerna. För företagens kompetensförsörjning och Sveriges konkurrenskraft är det även essentiellt att utbildningen i Sverige håller en hög kvalitet. En fungerande transportinfrastruktur, med satsningar på väg och järnväg, är mycket viktig för Sveriges konkurrenskraft och för att främja företagande och sysselsättning.

Företagandet utgör grunden för att jobben ska bli fler, vi ska få skattepengar till bland annat skola, sjukvård och omsorg samt Sveriges konkurrenskraft ska stärkas. Arbetet med att göra det enklare att starta, driva och utveckla företag behöver fortsätta.

Med anledning av ovanstående föreslår jag därför att regeringen arbetar med bredare regelförenklingar för företag.

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om arbete med regelförenklingar för företag och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2017/18:NU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.