Förbindelse mellan elev, skola och vårdnadshavare

Motion 2018/19:548 av Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-20
Granskad
2018-11-20
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en god kontakt mellan elever, skolor och vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Bris årsrapport framkommer det som redan har konstaterats under de senaste åren, den psykiska ohälsan bland unga ökar. Rapporten tar upp känslan av hjälplöshet, ångest och självmordstankar hos våra unga i samhället. Hur tystnadslöften bryts och hur föräldrar inte kan eller vill hjälpa sina egna barn. Ett ljus i mörkret är att psykisk ohälsa har lyfts till ytan och att det aktivt jobbas för att tvätta bort samtalsämnet som tabu.

Studier visar att unga människor med ett svagt socialt nätverk löper större risk att utveckla en depression. Detta kan ske vid exempelvis en flytt till en ny studieort där individen saknar ett befintligt socialt nätverk. Alliansregeringen beslutade 2011 att ge Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning för att öka kunskapen om hur ungdomar med självupplevd psykisk ohälsa upplever sina svårigheter och vilka sätt ungdomarna själva använder för att hantera dessa. Den rödgröna regeringen har genomfört samt aviserat satsningar på att förebygga och förbättra barns och ungdomars psykiska ohälsa.

Dessvärre finns det inte några tydliga riktlinjer och verktyg för hur man ska jobba med en god kontakt mellan elever, skolor och vårdnadshavare. Inte heller nämns något om hur man gör när den unge bor på en annan ort än föräldrarna. I SOU 2002:121 belyser man problematiken kring kommunikation mellan skolan, elevhemmet och föräldrahemmet: I syfte att underlätta kommunikationen mellan skolan och myndiga elevers hem förekommer det att eleverna bereds möjlighet att skriva på en förbindelse som ger skolan rätt att i olika sammanhang ta kontakt med hemmet. När det gäller myndiga elever är förhållandena annorlunda. Sedan en person fyllt 18 år är denne myndig och bestämmer själv om sina personliga förhållanden. Något undantag på skolans område finns inte i nuvarande bestämmelser i läroplanen och gymnasie­förordningen.

Det är viktigt att respektera och värna myndighetsåldern. Samtidigt är det viktigt att sörja för en god kommunikation mellan skolor, elever och elevers hem i syfte att uppmärksamma och stödja ungdomar som mår dåligt. Föräldrar uppbär försörjningsplikt fram till den dagen då barnet fyller 21 år om vederbörande går i skolan. Däremot garanterar inte försörjningsplikten någon rätt för föräldrarna att ta del av barnets utveckling och studieresultat. Med anledning av ovanstående bör det övervägas om en översyn ska göras kring skolans möjlighet att skriva en frivillig förbindelse mellan en elev, skola och vårdnadshavare, som ger skolan rätt att i olika sammanhang ta kontakt med hemmet under hela studietiden. Denna förbindelse bör skrivas när eleven börjar i gymnasiets årskurs ett.

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en god kontakt mellan elever, skolor och vårdnadshavare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.