Förberedelser för ett starkare civilförsvar

Motion 2017/18:2062 av Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-03
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda skolelever i samhällsplikt samt öka samverkan mellan skolan och Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försöka knyta scoutrörelsen till försvaret och tillkännager detta för regeringen.

Utbildning i samhällsplikt

I Sverige råder det soldatbrist och många medborgare oroas dessutom över att landet saknar ett fullgott försvar i de fall en mäktig motståndare skulle anfalla. Likaså oroas allt fler inför de konflikter som sprider sig runt om i världen vilket är en extra stor utmaning för försvaret, då det sedan 2012 är dess uppgift att värva nya soldater. Det är tydligt att mer behöver göras för att locka skolelevers vilja att bli soldater och att engagera sig för vårt lands försvar, och försvarets budget används inte bäst genom att annonsera för att försöka locka nya krafter till sin verksamhet. Att locka nya rekryter behöver inte vara allt för svårt och det behöver inte heller bli så komplicerat om man inför ett nytt ämne i högstadie- eller gymnasieskolan där annan allmän fostran också inkluderas.

Framförallt våra äldre generationer kan vittna om att värnplikten, har lärt sig en hel del om fostran, hur man för sig och har helt enkelt inneburit en viktig del i mognadsprocessen. Man har jämfört det med en utveckling av konfirmationen, som haft en fostrande roll där man lärt sig om s.k. vett och etikett. I samband med att färre konfirmerar sig och att värnplikten avskaffats har dessa viktiga delar som bidragit till att samhället knutits ihop tyvärr försvunnit. Att man reser sig för äldre inom kollektivtrafiken eller andra exempel på hur man bör uppföra sig bland folk är underskattat. Det handlar trots allt om respekt och det handlar om hur man förhåller sig till sina medmänniskor. Detta är exempel som kan återkomma i skolvärlden om samarbetet mellan skolans värld och försvaret blev starkare.

Genom att införa ett nytt ämne som fokuserar på civilförsvaret kan det öka viljan av fler elever att engagera sig för vårt lands försvar. Skolan bör engagera sina elever i försvaret och därför kan både kontakten mellan gymnasieskolor och försvaret öka ytterligare så att exempelvis försvaret kan visa vilka möjligheter som finns, och så att eleverna ser nya alternativ på arbetsmarknaden efter avslutade studier. Samtliga elever kan exempelvis bjudas in till det årliga försvarets dag som en integrerad del av gymnasieutbildningen. Genom att utbildningar i Försvarsmakten också integreras i det civila livet kan dessa bli mer attraktiva, vilket också ökar chansen att fler väljer att ansluta sig till försvaret.

Riksdagen bör ge regeringen ett tydligt uppdrag att verka för försvarsvänliga kurser i gymnasieskolan där samhällsplikt lärs ut samt att samverkan mellan försvaret och gymnasieskolan utvecklas ytterligare i enlighet med intentionerna i motionen.

Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten

Scoutrörelsen är en av Sveriges största ungdomsorganisationer och mycket uppskattad. Över 63 000 barn och unga från alla möjliga delar av samhället får tack vare scoutrörelsen en chans att uppleva äventyr tillsammans och samtidigt växa som individer. Det är en viktig del för många att lära sig saker, finna nya intressen och få ett aktivt liv vid sidan av skolan eller annat privat umgänge. Scoutrörelsen, som bildades av en general i Storbritannien 1907, har många års erfarenhet av aktivt uteliv och arbetar med gruppdynamik och ledarskap utefter varje individs egna förutsättningar. Det finns en tydlig koppling mellan denna rörelse och den aktivitet som i mångt och mycket ska prägla den svenska Försvarsmakten, vilket gör att det vore fullt naturligt med en starkare koppling däremellan. Politiskt kan man inte påverka scoutrörelsen i sig, men vad man kan verka för är en tätare dialog mellan likasinnade verksamheter.

Rörelsen bidrar till personlig utveckling och stärkt självkänsla hos alla. Scouterna lever efter att efter bästa förmåga följa det s.k. scoutlöftet, ett löfte med sju regler: Att tro och respektera andras tro, att vara ärlig och pålitlig, att vara vänlig och hjälpsam, att visa hänsyn och vara en god kamrat, att möta svårigheter med ett gott humör, att lära känna och vårda naturen samt att känna ansvar för sig själv och andra. Enligt egen utsago strävar rörelsen efter att det ska vara fler unga ledare i samhället och att unga ska ha möjlighet att få utveckla sin förmåga att leda sig själv och andra. De vill motverka övergrepp i samhället, för en stark demokrati och en god miljö. Riksdagen bör ge regeringen i uppgift att verka för ökad samverkan mellan Försvarsmakten och scoutrörelsen.

 

 

Markus Wiechel (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda skolelever i samhällsplikt samt öka samverkan mellan skolan och Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att försöka knyta scoutrörelsen till försvaret och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2017/18:KrU2
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.