Föräldrautbildning

Motion 2011/12:So519 av Emma Henriksson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av hur kommunerna i dag erbjuder föräldrautbildning.

Motivering

Familjens funktion är att skapa trygghet. Vikten av att uppvärdera föräldrar är grundläggande för att våra barn ska få möjligheten till en trygg uppväxt. Att uppvärdera föräldrarna innebär bland annat att ge dem stöd i sin föräldraroll. Genom en aktivt stödjande verksamhet kan samhället visa föräldrar att deras insats är viktig och att samhället är berett att stötta dem. Detta är särskilt viktigt när föräldrar vacklar i tron på sig själva och är osäkra på vad det innebär att vara förälder, oavsett ålder eller bakgrund.

Regeringen har under den gångna mandatperioden beslutat om en nationell strategi för ett frivilligt och generellt föräldrastöd för barn mellan 0 och 18 år. Föräldrarna är de viktigaste personerna i varje barns liv och ska erbjudas arenor för såväl kunskapsinhämtning som nätverksbyggande med andra föräldrar. Föräldrar har visat stort intresse för att delta, även tonårsföräldrar. Det pågår ett utvecklingsarbete kring detta i ett sjuttiotal kommuner.

I dag anordnas föräldrautbildning i första hand under graviditeten och när barnet är nyfött. Men behovet av föräldrautbildning är lika stort under barnets hela uppväxt. En undersökning som gjordes av Statens folkhälsoinstitut hösten 2008 visade att knappt två av tio föräldrar med barn mellan 2 och 10 år har deltagit i föräldrautbildning och bara en av tio har deltagit i föräldrautbildning för barn över 10 år.

Enligt Statens folkhälsoinstitut finns det studier som visar att deltagandet i föräldragrupper kan förebygga psykisk ohälsa hos barn och att föräldrar får ökad kunskap om betydelsen av en klar kommunikation, att visa positiv uppmärksamhet och en genomtänkt gränssättning. Enligt Folkhälsoinstitutets kartläggning är uppemot 50 procent av föräldrarna intresserade av att delta i en föräldragrupp. Den samlade aktiviteten i landet för föräldrar har också ökat de senaste åren.

Jag anser att regeringen skyndsamt måste se över hur föräldrautbildningar erbjuds i våra olika kommuner. Det är mycket viktigt att kommunerna stöder och uppmuntrar föräldrautbildning under barnets hela uppväxttid med olika inriktningar såsom parrelationen, papparollen, gränssättning, barnets olika utvecklingsstadier osv. Vidare är det angeläget att fler kommuner kommer med i utvecklandet av ett föräldrastöd, liksom att de föräldrautbildningar som erbjuds utgår från principen om barns rättigheter och har god evidensgrund. Olika gruppers särskilda behov bör tillgodoses, t.ex. unga föräldrar, invandrarföräldrar, barn med funktionsnedsättning, regnbågsföräldrar och föräldrar med tonåringar.

Stockholm den 4 oktober 2011

Emma Henriksson (KD)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av hur kommunerna i dag erbjuder föräldrautbildning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.