Till innehåll på sidan

Fjällnära skog

Motion 2019/20:1773 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-02
Granskad
2019-10-02
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avverkning i fjällnära skog ska anses som pågående markanvändning och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga ytterligare arealer i fjällnära skog ska avsättas som reservat eller liknande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ägare till fjällnära skog har av Skogsstyrelsen förbjudits att avverka sin skog. Samma myndighet har dessutom meddelat skogsägarna att ingen ersättning ska utgå eftersom man anser att det inte finns en pågående markanvändning. Detta trots att skogsägare i samband med köp av fjällnära skog fått skogsbruksplaner av just Skogsstyrelsen som föreskriver avverkning.

Brukandeförbudet och den uteblivna ersättningen har gjort att enskilda skogsägare har tvingats att stämma staten. Statens agerande är ett brott mot äganderätten som finns inskriven i Sveriges grundlag, EU-rätten och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. I en demokrati och rättsstat ska inte medborgare behandlas på detta sätt.

Skogsstyrelsen menar att det inte går att säga om avverkning i fjällnära skog kan anses vara pågående markanvändning. Därmed kan man heller inte besluta om ersättning till markägaren.

Vi anser att det är självklart att avverkning är en del av den pågående mark­användningen vid skogsbruk på produktiv skogsmark. Det är ytterst anmärkningsvärt att sektorsmyndigheten för skogsbruk inte kan avgöra detta.

I skogsvårdslagens förarbeten är det tydligt att avverkning är pågående mark­användning på produktiv skogsmark. Detta stöds av rättspraxis och den av Skogs­styrelsen beställda rättsutredningen. Även i den dom som mark- och miljödomstolen meddelade i våras valde domstolen att gå på skogsägarnas linje. Skogsstyrelsen överklagade domen och ärendet ligger nu för avgörande hos Mark- och miljööver­domstolen.

Skogsstyrelsen har de senaste åren förlorat tre principiella domar där äganderätten har åsidosatts. Detta visar att det finns en utmaning hos den berörda myndigheten när det gäller att balansera lagens krav på äganderätt och miljö.

I dag är hälften av den fjällnära skogen formellt avsatt som reservat eller liknande och ytterligare stora arealer är frivilligt avsatta. Detta är mer än nog och det finns inget behov av ytterligare etappmål.

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avverkning i fjällnära skog ska anses som pågående markanvändning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inga ytterligare arealer i fjällnära skog ska avsättas som reservat eller liknande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2019/20:MJU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.