Finansieringen av stiftelsen Nepi

Motion 2008/09:So240 av Thomas Nihlén m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2008-09-29
Numrering
2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att medel avsätts i budgeten för att stiftelsen Nepis verksamhet ska överleva och kunna verka långsiktigt som en oberoende aktör i enlighet med sitt ändamål och uppdrag.

Bakgrund

Nätverket för läkemedelsepidemiologi, Nepi, är en av riksdagen och Social­departementet initierad stiftelse som verkar för en bättre användning av läkemedel.

År 1994 tillsattes en styrelse. År 1995 utsågs professor Arne Melander till chef för verksamheten. I maj 2007 pensionerades professor Melander och ersattes av med. Dr Mikael Hoffmann.

Den utredning som låg till grund för Nepis bildande beskrivs i Ds 1992:104. Där slås fast hur stora resurser som krävs för att nätverkt ska kunna uppfylla sina direktiv. För att säkerställa en långsiktigt hållbar finansiering bedöms avkastningen från stiftelse­kapitalet behöva vara minst 5 miljoner per år.

Nepis syfte är att främja en medicinskt och ekonomiskt effektiv användning av läkemedel genom en kombination av forskning, studier, analyser, utbildning och information.

Följande tre huvudområden utgör Nepis verksamhet i läkemedelsepidemiologi, läkemedelsekonomi och läkemedelsinformation. Den huvudsakliga tonvikten ligger på utvärdering av effektiviteten av läkemedelsbehandling i rutinsjukvården. Eftersom mer än 75 procent av läkemedelsanvändningen härrör från patienter i öppenvård samarbetar Nepi främst med primärvården och landstingen. Ett effektivt nätverk kräver ett brett samarbete mellan många människor och ett kontinuerligt inflöde av kontakter. Det bör uppmärksammas att Nepi inte är en forskningsfond från vilken man kan söka ekonomiskt stöd. Nepi kan emellertid ge finansiellt eller professionellt bidrag till olika forskningsprojekt i vilket även andra bidragsgivare deltar.

Nepis verksamhet är viktig som en oberoende och självständig aktör inom läke­medelsområdet på den svenska arenan, och verksamheten behöver stärkas och utvecklas.

Nepis funktion är helt i linje med ett förebyggande och hälsofrämjande förhållnings­sätt inom läkemedelsområdet.

I samband med allmänna motionstiden 2007 motionerade Miljöpartiet i samma fråga. När socialutskottet behandlade motionen konstaterades enbart att Socialdepartementet följer nätverkets arbete och att några initiativ inte bör tas.

Den ekonomiska situationen för Nepi

Vid bildandet fick Nepi 50 miljoner kronor i stiftelsekapital. Avsikten var att avkastningen skulle räcka till 5–6 tjänster. De första åren var avkastningen tillräcklig, men på senare år har den minskat och räcker nu bara till 3 tjänster och inför nästa år troligen endast till 2 tjänster. I dag är avkastningen ca 2,5 miljoner kronor per år.

Nepis ekonomiska situation är trängd på grund av att stiftelsekapitalet ger för lite avkastning. För att kunna driva verksamheten på den nivå som riksdagen avsåg i samband med bildandet av Nepi behöver man en ökad långsiktigt hållbar finansering. Finansieringen kan ske antingen genom ett årligt tillskott på 3 miljoner kronor per år eller genom ett engångstillskott till stiftelsekapitalet med 50 miljoner kronor.

Vi anser därför att riksdagen ska tillkännage för regeringen att medel avsätts i budgeten för att stiftelsen Nepis verksamhet ska överleva och kunna verka långsiktigt som en oberoende aktör i enlighet med sitt uppdrag.

Stockholm den 26 september 2008

Thomas Nihlén (mp)

Jan Lindholm (mp)

Peter Rådberg (mp)

Bodil Ceballos (mp)

Gunvor G Ericson (mp)

Christopher Ödmann (mp)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att medel avsätts i budgeten för att stiftelsen Nepis verksamhet ska överleva och kunna verka långsiktigt som en oberoende aktör i enlighet med sitt ändamål och uppdrag.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.