Till innehåll på sidan

Fastighetsboxar

Motion 2010/11:T271 av Kerstin Engle och Eva-Lena Jansson (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-26
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fastighetsboxar.

Motivering

Sverige är snart det enda land i Europa där postutdelning i flerfamiljshus görs via inkast i lägenhetsdörrarna. För postoperatörer och utdelningspersonal i landet är en övergång till utdelning i fastighetsboxar ett prioriterat önskemål.

Posten AB har i dag ett samhällsuppdrag att leverera post till landets samtliga hushåll. Det sker genom brevbäring som täcker städer och mindre tätorter och med lantbrevbärare ute på landsbygd och i glesbygd. Bor man i radhus eller villa får man sin post i en brevlåda som antingen är placerad vid tomtgränsen mot gatan eller i ett lådställ gemensamt med grannar.

I flerfamiljshus får man antingen posten via ett brevinkast i lägenhetsdörren eller i en postbox placerad i trapphuset där man bor.

Post- och telestyrelsen (PTS) utfärdade under 2005 ett allmänt råd om att införa fastighetsboxar i flerfamiljshus före 2011.

I den utredning som PTS gjorde på uppdrag av regeringen om hur fastighetsboxar förhåller sig till utdelningsplikten slår myndigheten fast följande: ”Befordringsplikten är därmed nu liksom tidigare lika väl uppfylld vid utdelning i fastighetsbox som vid utdelning i postinlägg i lägenhetsdörr.”

Trots detta återkallades det allmänna rådet på regeringens uppdrag 2008.

Ca 20 % av Sveriges hushåll har installerat fastighetsboxar men 1,9 miljoner hushåll saknar ännu boxar. Majoriteten av de boende som fått boxar installerade är mycket nöjda. Även fastighetsägarna som installerat boxar är nöjda.

Det finns flera skäl att införa fastighetsboxar.

Fastighetsboxar är utdelningsnorm i hela Europa. Konkurrens på lika villkor kräver en harmonisering av regelverket. I Norge har det varit norm sedan 50-talet och i Danmark genomfördes en lagändring 2004.

För att långsiktigt utveckla postmarknaden krävs en rationell infrastruktur. Fastighetsboxar är en verkningsfull åtgärd som ger postoperatörerna möjligheter till effektivisering. Fastighetsboxar bidrar långsiktigt till att säkerställa att post kan delas ut till alla mottagare 5 dagar i veckan.

Det nuvarande systemet med spring i trappor är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt. Detta har i olika sammanhang påpekats av Arbetsmiljöverket. Det finns åtskilliga forskningsrapporter som stöder detta. Brevbärare löper 231 procents större risk att drabbas av besvär i höfter, ben och knän än lokalvårdare och sjukvårdsbiträde.

En oproportionell andel av Postens brevbärare är antingen långtidssjukskrivna eller omplacerade på grund av de olika skador de fått genom att gå i trappor. Av PTS rapport Service och konkurrens 2010 – Postmarknaden i Sverige (PTS-ER-2010:7) framgår att antalet fastighetsboxar i flerfamiljshus har ökat kraftigt. PTS pekar på att det totalt finns ca 512 000 boxanläggningar, vilket innebär att 21,5 % av det totala fastighetsbeståndet har övergått till denna utdelningsform. Vidare konstateras att det i dag, av byggnadstekniska skäl, i så gott som all nybyggnation monteras fastighetsboxar. Vi välkomnar denna utveckling.

Att installera boxar vid ny- och ombyggnation är bra, men det räcker inte för att i rimlig tid uppnå de önskade resultaten. Vi anser därför att det krävs initiativ för att påskynda utvecklingen. Härigenom kan vi göra en rejäl satsning på arbetsmiljön för brevbärare och samtidigt förbättra konkurrensen mellan aktörerna.

Fastighetsboxar innebär en högre säkerhet för de boende genom att brevinkastet i lägenhetsdörren kan sättas igen eller helt tas bort. De boende kan även ta emot större försändelser som annars måste hämtas hos postens ombud. Det krävs politiska initiativ med krav på fastighetsboxar.

Stockholm den 22 oktober 2010

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fastighetsboxar.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.