Till innehåll på sidan

Ett tobaksfritt samhälle

Motion 1998/99:So227 av Thomas Julin m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Bakgrund
För bland annat barnens skull har man nu en kampanj för en
nollvision när det gäller dödade och skadade i trafiken.
Samhället, den enskilde, bilföretagen och myndigheter måste
ta ett gemensamt ansvar. Med gemensamma krafter skall vi
alla ta oss mot en nollvision när det gäller dödade och
skadade i trafiken. 1997 dödades 570 människor i trafiken,
4 000 skadades svårt.
Varje år dör ca 8 000 svenskar p g a rökning. Passiv rökning orsakar också
ett antal dödsfall i hjärt- och kärlsjukdomar. Passiv rökning skadar dessutom
barn genom att bidra till luftvägsinfektioner och allergier. Ändå har vi ingen
sammanhållande myndighet med ett övergripande ansvar för insatserna mot
rökning.
Att allt fler tonåringar börjar röka och gör det samtidigt som vi får allt mer
kunskap om tobakens skadeverkningar, är inget annat än ett tecken på ett
politiskt misslyckande på det här området. Trots att regeringen vid upprepade
tillfällen på ett mycket bra sätt beskrivit tobakens hälsorisker, har inga
kraftfulla åtgärder vidtagits för att hejda nyetableringen av unga rökare. I
årets budgetproposition beskriver regeringen tobaken som den enskilt största
hälsorisken i västvärlden och ett av de allvarliga hälsoproblem som ökar
globalt. Regeringen talar också om att åtgärder mot rökning har visat sig vara
kostnadseffektivt på flera olika sätt.
EU:s stöd till tobaksodling
Vi delar regeringens bedömning när det gäller hälsoriskerna
och att åtgärder mot rökningen är kostnadseffektivt och
nödvändigt. Det är bra att man kommer att utarbeta mål och
strategi för att minska tobaksbruket och att regeringen
arbetar aktivt med frågor som berör tobakspreventionen
inom EU. Men vi saknar de kraftfulla insatserna. Regeringen
bör till exempel återkommande kritisera de EU-bidrag som
stöder tobaksodlingar inom EU och agera för att det stödet
upphör.
Information
25 000 barn och ungdomar börjar röka varje år. Hälften av
dem kommer att dö en för tidig död på grund av
tobaksskador. Allt fler kvinnor får lungcancer, i några fall
handlar det om relativt unga kvinnor, kvinnor i 40-årsåldern
som fortfarande har barn som är beroende av sin mamma.
Information är en av de viktiga bitarna när det gäller att bromsa
nyetableringen av rökare. Här har samhället uppenbart misslyckats. Det
behövs mer information och fler kampanjer. Utöver resurser till skolorna bör
de frivilliga organisationer som jobbar för ett tobaksfritt samhälle ges ökade
resurser, ett stöd som måste vara långsiktigt så att verksamheten kan
planeras. Det är inte orimligt att en procentuell del av den skatt som staten
tar
in på tobaken avsätts till att minska tobaksbruket.
Tobaksreklam
Under flera år har Miljöpartiet föreslagit att all
tobaksreklam ska förbjudas. Det är inte acceptabelt att man,
samtidigt som diskussionen om förbud mot indirekt
tobaksreklam pågår, kan få ha tobaksreklam på
helsidesannonser i facktidningar utan att ansvarig myndighet
kan ingripa. Reglerna är så svaga att Konsumentverket t.ex.
inte kan stoppa helsidesannonser med tobaksreklam i
facktidningarna ICA-nyheter med 30 000 exemplar och Fri
Köpenskap med 16 000 exemplar. Tidningar som
uppskattningsvis når ut till
100 000 personer, vuxna såväl som barn. Väl medvetna om
att direktiv om ett förbud bereds i Regeringskansliet
återkommer vi ändå med krav på ett reklamförbud med
förhoppning om att skynda på beredningen av ett lagförslag.
Tobaksautomater
Vi vidhåller kravet på förbud mot tobaksautomater i lokaler
dit ungdom under 18 år äger tillträde.
Restauranger
Allmänt rökförbud ska råda på restauranger och andra
näringsställen. Tillstånd för rökning ska bara kunna ges om
sådan avskildhet kan ordnas att inte tobaksröken blir till
olägenhet för övriga gäster, samt för personalen.
Rökavvänjning
De senaste årens forskning har gett besked om att
tobaksrökning på ett negativt sätt påverkar fertiliteten och att
den kan skada fostret hos en gravid rökande kvinna. Utöver
den information blivande föräldrar erhåller på
barnavårdscentralen, bör de erbjudas gratis eller
subventionerad rökavvänjning. Regeringen har som tidigare
nämnts tagit tobakens hälsorisker på allvar. Det är då dags
att gå från ord till handling.
Riksdagen bör föregå med gott exempel och aktivt arbeta för en rökfri
riksdag. Som arbetsgivare bör riksdagen därför vara ett föredöme och
erbjuda ledamöter och anställda gratis eller subventionerad rökavvänjning.
Tillsynsmyndighet
Idag ansvarar flera olika myndigheter för att tobakslagen
efterlevs. Det är Arbetarskyddsstyrelsen, Socialstyrelsen,
Yrkesinspektionen och Konsumentverket. Vi anser att det är
oacceptabelt. Det behövs en stark tillsynsmyndighet som har
huvudansvar för hela tobakslagstiftningen och aktivt utövar
sin tillsyn. Eftersom rökningen i allra högsta grad är en
hälsofråga bör Socialstyrelsen vara den myndighet som har
det övergripande ansvaret för tillsynen.
Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om EU:s stöd till tobaksodling,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att en procentuell del av tobaksskatten används till att minska
tobaksbruket,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om förbud mot all tobaksreklam,1
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om förbud mot tobaksautomater i lokaler dit ungdom under 18 år
äger tillträde,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om allmänt rökförbud på restauranger och näringsställen om inte
avskildhet kan ordnas för rökare,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om gratis eller subventionerad rökavvänjning,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Socialstyrelsen skall ha det övergripande ansvaret för
tobakslagen.

Stockholm den 21 oktober 1998
Thomas Julin (mp)
Gudrun Lindvall (mp)

Barbro Johansson (mp)

Per Lage

Yrkanden (14)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om EU:s stöd till tobaksodling
  Behandlas i
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om EU:s stöd till tobaksodling
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att en procentuell del av tobaksskatten används till att minska tobaksbruket
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att en procentuell del av tobaksskatten används till att minska tobaksbruket
  Behandlas i
 5. attt riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbud mot all tobaksreklam
  Behandlas i
 6. attt riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbud mot all tobaksreklam
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbud mot tobaksautomater i lokaler där ungdom under 18 år äger tillträde
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om förbud mot tobaksautomater i lokaler där ungdom under 18 år äger tillträde
  Behandlas i
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om allmänt rökförbud på restauranger och näringsställen om inte avskildhet kan ordnas för rökare
  Behandlas i
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om allmänt rökförbud på restauranger och näringsställen om inte avskildhet kan ordnas för rökare
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om gratis eller subventionerad rökavvänjning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om gratis eller subventionerad rökavvänjning.
  Behandlas i
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Socialstyrelsen skall ha det övergripande ansvaret för tobakslagen.
  Behandlas i
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att Socialstyrelsen skall ha det övergripande ansvaret för tobakslagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.