Till innehåll på sidan

Ett Östersjöuniversitet på Gotland

Motion 1990/91:Ub617 av Ulla Pettersson (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Kontakter med de övriga länderna runt Östersjön
framstår i dag som alltmer önskvärda. I tider av ett allt
livligare internationellt utbyte framstår det som naturligt att
stödja och utveckla kontakterna med länderna i vår
närmaste omvärld. Inte minst mot bakgrund av de stora
samhällsförändringar som ägt och äger rum i flera av
länderna runt Östersjön framstår det som en viktig uppgift
för oss att genom kontakter på många olika områden
demonstrera vårt stöd för en demokratisk utveckling.
Ett område där mycket positivt finns att hämta för
samtliga länder runt Östersjön är utbildning, särskilt på
högskolenivå. Skilda erfarenheter och gemensamma
strävanden kan där sammansmälta i en gemensam
kunskapsuppbyggnad och kontakter över gränserna skapa
sådan samhörighet mellan folk som framstår som allt
viktigare i vår värld.
Genom initiativ från svenska regeringen våren 1990 har
ungdomar från de baltiska staterna erbjudits möjlighet till
studier eller arbete i Sverige. I den andan bör fortsatta
kontakter stödjas. Särskilt naturligt framstår det att
näraliggande landsdelar samarbetar på olika områden.
Gotland ligger i det sammanhanget geografiskt sett nära
till för en sådan verksamhet. Visst samarbete mellan
Estland och Gotland har redan påbörjats för utbildning och
projekt där AMU, Högskolekommittén på Gotland,
Utvecklingscentrum Gotland och Lövsta lantbruksskola är
engagerade. Detta samarbete skulle kunna utvecklas och
utvidgas och utgöra ett första steg mot ett
Östersjöuniversitet. Med de möjligheter till
högskoleutbildning som redan finns på Gotland och som
visat sig mycket välfungerande finns en bas att utgå i från
vid uppbyggnaden av ett sådant utbildningscentrum.
Från svensk sida skulle man genom att låta ett
internationellt samarbete inom utbildningsområdet
utvecklas till en fast högskola också komma ifrån det
generande faktumet att ett av Sveriges län fortfarande
saknar egen högskola.
Kultur och miljö borde vara mycket lämpliga ämnen för
sådana internationella studier. Ekonomi, turism och
modernt lantbruk är andra näraliggande områden men
ämnesurvalet kan naturligvis göras mycket bredare.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om etableringen av ett
Östersjöuniversitet beläget p

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om etableringen av ett Östersjöuniversitet beläget på Gotland.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om etableringen av ett Östersjöuniversitet beläget på Gotland.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.