Etisk policy för marknadsföring av alkohol

Motion 2003/04:So235 av Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en etisk policy vid marknadsföring av alkohol.

Motivering

Ansvaret för alkoholreklamens utförande ligger på såväl EU, Sverige som på enskilda företag. Krav på restriktivitet i marknadsföringen, beroende av folkhälsoskäl, bör därför riktas till samtliga ansvariga.

Sverige har av allmänna folkhälsoskäl särskilda begränsningar i rätten att marknadsföra alkoholhaltiga drycker. I såväl tryckfrihetsförordningen som yttrandefrihetsgrundlagen har man infört bestämmelser som gör det möjligt att genom lagstiftning förbjuda eller begränsa reklamen för alkoholdrycker. Alkohollagen har inte något eget sanktionssystem utan knyter an till lagen om marknadsföring.

Inom EU är marknadsföring av alkoholdrycker inte i sig ett harmoniserat område, även om gemensamma regler för t.ex. vilseledande och jämförande reklam återfinns. Att reglera marknadsföringen av alkoholdrycker är huvudsakligen en angelägenhet för den enskilda medlemsstaten. Samtidigt måste medlemsstaterna respektera gemenskapsrätten vid utövade av denna befogenhet. En sådan reglering måste bland annat vara i överensstämmelse med de krav som ställs på proportionalitet mellan principen om varor och tjänsters fria rörlighet och det värde som regleringen är avsedd att skydda, inte minst folkhälsan.

EU:s TV-direktiv syftar till att säkerställa fri rörlighet för gränsöverskridande TV-sändningar och fastställer de krav på medlemsstaternas regelverk som finns för att den fria rörligheten ska kunna genomföras. Där sägs bland annat att det även är nödvändigt att införa strikta kriterier i fråga om TV-reklam för alkoholhaltiga drycker. Enligt artikel 15 i direktivet skall TV-reklam för alkoholhaltiga drycker uppfylla vissa specificerade kriterier. Som exempel säger kriterium c: Den ska inte ge intryck av att konsumtion av alkohol bidrar till social eller sexuell framgång.

V&S Group har verksamhet i ett hundratal länder. Även om skillnaderna kan vara stora så finns i de flesta länder lagar och regler för vad som spritbranschen får och inte får göra avseende marknadsföring till allmänheten. Utöver att följa lagar och regler kan företag fastställa en etisk policy för sin och återförsäljarnas marknadsföring.

V&S Groups marknadsföring ska inte riktas mot barn och ungdom under legal dryckesålder, inte aktivt involveras i sport och idrott, inte vara diskriminerande avseende ras, kön eller sexuell läggning, inte förekomma i samband med bilkörning, framförande av annat fordom eller potentiellt farliga aktiviteter, inte kommunicera att alkohol kan förebygga sjukdom eller förhöja mental eller fysisk kapacitet samt inte förekomma i något politiskt, religiöst eller pornografiskt sammanhang.

Jag välkomnar V&S Groups etiska policy. I vårt land har vi en levande diskussion kring alkoholen, vilket gör att vi skapat en medvetenhet i frågan. Med utgångspunkt från denna medvetenhet anser jag att Sverige bör ta initiativ till någon form av utbyte inom EU med temat etisk policy för marknadsföring av alkohol. Det kan ske genom exempelvis en konferens, hearing eller arbetsgrupper och målgrupper bör vara såväl företag som är verksamma i branschen som politiska företrädare.

Stockholm den 25 september 2003

Carina Hägg (s)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en etisk policy vid marknadsföring av alkohol.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.