Ersättningsregler vid rattfylleri

Motion 1998/99:L603 av Elver Jonsson (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Lagutskottet

Händelser

Inlämning
1998-10-28
Hänvisning
1998-11-03
Bordläggning
1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Det är fast förankrat i det allmänna rättsmedvetandet att man
inte skall köra bil berusad. det är likaså allmänt vedertaget
att alla oskyldiga offer i trafikolyckor skall kunna lita på att
de ersätts genom den obligatoriska trafikförsäkringen, utöver
den ersättning som de allmänna sociala skyddsnäten ger.
Den som skadas i trafiken har rätt till ersättning för hela sin
inkomstförlust, lyte och men, sveda och värk samt
olägenheter i övrigt. I praktiken fungerar det så att
trafikförsäkringen bygger på där sjukpenningen slutar. Det
strider dock mot det allmänna rättsmedvetandet att en
rattfyllerist som på grund av eget vållande skadas i en
trafikolycka skall ha rätt till samma ersättning som den som i
nyktert tillstånd skadas i trafiken.
Trafikskadelagens regler ger utrymme för jämkning av ersättning till en
förare som skadats i trafiken om det kan bevisas att föraren varit vårdslös.
Vanligtvis är det dock svårt att bevisa vårdslöshet, eftersom skadade
rattfyllerister så ofta saknar minne av händelseförloppet. Men även när det
kan bevisas att vårdslös bilköring ligger bakom olyckan, och ersättningen
från trafikförsäkringen därför jämkas, får en skadad rattfyllerist ändå högre
ersättning än den som skadas på annat sätt i trafiken. En skadad rattfyllerist
får även efter jämkning på grund av vårdslöshet 90 procent av sin
inkomstförlust ersatt, upp till en viss nivå. Den som oförskyllt skadas på
annat sätt än i trafiken får lita till de allmänna försäkringarnas 80 procent i
ersättning.
Den svenska synen på ersättning till rattfulla förare är unik. I Finland och
Norge räcker det med att rattfylleri konstateras för att ersättningen skall
kunna jämkas, i andra europeiska länder har rattfyllerister som regel inte rätt
till någon ersättning från trafikförsäkringen. Det rimmar illa med den
svenska synen på rattfylleri att vi i detta avseende skall ge rattfyllerister
mer
generös ersättning än i andra länder.
Det borde belysas om inte själva rattfylleriet i sig självt innebär sådana
risker att den som kör rattfull och skadas inte skall ha rätt till någon
ersättning från den obligatoriska trafikförsäkringen. Ett mindre långtgående
alternativ, borde vara att ersättningen i vart fall skulle kunna jämkas
betydligt kraftigare än vad som sker idag.
Menar man allvar med ambitionen att öka trafiksäkerheten för alla, att
kraftfullt bekämpa rattfylleri och ännu fastare förankra medvetenheten om att
man inte skall köra bil berusad är en översyn av trafikskadelagens regler
nödvändig.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en snar översyn av trafikskadelagens regler,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att olyckor och skador orsakade av rattfylleri i
ersättningshänseende jämkas så att "överkompensation" undviks.

Stockholm den 27 oktober 1998
Elver Jonsson (fp)


Yrkanden (4)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en snar översyn av trafikskadelagens regler
  Behandlas i
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en snar översyn av trafikskadelagens regler
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att olyckor och skador orsakade av rattfylleri i ersättningshänseende jämkas så att "överkompensation" undviks.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 2
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att olyckor och skador orsakade av rattfylleri i ersättningshänseende jämkas så att "överkompensation" undviks.
  Behandlas i

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.