En snabbare plan- och bygglovsprocess

Motion 2012/13:C315 av Krister Hammarbergh (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-04
Numrering
2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheterna att överklaga beslut i plan- och bygglovsärenden.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att förkorta handläggningstiderna när beslut överklagas i ärenden som inte har prejudicerande karaktär.

Motivering

Dagens prövning enligt PBL kännetecknas av ett krångligt regelverk och stora möjligheter till överklagningar. I många områden överklagas i stort sett varenda detaljplan. Det är inte ovanligt att överklagningarna sker i flera led, från planärende till bygglov. Ofta görs dessa överklagningar ända upp i högsta instans och har många gånger karaktären av rena okynnesöverklaganden. I slutändan är det dessutom få överklaganden som leder till förändringar. Detta skapar onödiga kostnader, inte bara för den som vill genomföra en byggnation utan även för det skattefinansierade rättsväsendet. Den totala kostnaden för de överklagningsprocesser som har skett inför Botniabanans byggnation beräknas nu uppgå till en miljard kronor.

Systemet skapar orimligt långa handläggningstider, ibland upp till fem till sju år. Den som ger sig in i ett planarbete, vars utgång och tidsperspektiv de inte kan kontrollera, tar alltså en mycket stor risk. Därför vore det mycket angeläget att minska antalet instanser vid överklagande av planer och bygglov. Det bör även undersökas om det går att snabba på behandlingen av överklaganden som uppenbart inte har förutsättningar att vinna gehör. Man bör därför kunna överväga om länsstyrelsen bör ingå i prövningskedjan eller om man mot bakgrund av begränsade resurser på länsstyrelsen kan minska antalet steg i prövningskedjan. Genom att ta bort länsstyrelsen blir antalet instanser i kedjan jämförbar med ärenden som prövas enligt miljöbalken.

Förutom att möjligheterna till överprövning skärps så bör man kunna säkerställa en tidsgräns för handläggningen, vilket skulle leda till att man minskar enskildas och företags kostnader och den osäkerhet om investeringen som uppkommer i och med de långa handläggningstiderna. Därför bör det ses över om det inte går att införa en längsta handläggningstid för de överklagade ärenden som inte är av prejudicerande karaktär. En mer effektiv plan- och bygglag ligger väl i linje med regeringens ambitioner när det gäller regelförenklingar.

Stockholm den 4 oktober 2012

Krister Hammarbergh (M)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheterna att överklaga beslut i plan- och bygglovsärenden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över möjligheten att förkorta handläggningstiderna när beslut överklagas i ärenden som inte har prejudicerande karaktär.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.