En skola för alla

Motion 2020/21:2132 av Daniel Andersson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-05
Granskad
2020-10-05
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka hbtq-plus-kompetensen i skolan och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga huruvida all personal inom förskolor, skolor och fritidshem ska ha hbtq-plus-kompetens och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga huruvida hbtq-plus-kunskap ska ingå som obligatorium i relevanta utbildningar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Resan från barn- till vuxenvärlden kan vara besvärlig och det är viktigt med en trygg vuxenvärld omkring sig. Unga hbtq-plus-personer har ofta en särskilt jobbig situation, både vad gäller att känna sig trygg i sin egen identitet och av rädsla för omgivningens reaktioner. Det är viktigt att vuxna inom skolans värld har kompetens att möta hbtq-plus-ungdomar.

Alla barn och ungdomar har rätt att, redan från förskolan och sedan under hela reste­rande skoltiden, få relevant information om olika sexuella läggningar, könsuttryck och sätt att förhålla sig till könsidentitet. Alla anställda i skolan måste därför ha kompetens att möta alla ungdomar. Det är så vi skapar världens bästa skola. Målet är en skola som är fri från fördomar, moralism och okunskap som kränker grundläggande mänskliga rättigheter. Det är därför orimligt att tillåta skolor på konfessionell grund. Alla elever ska ha rätt till sex- och samlevnadsundervisning – undervisning om olika sätt att se på kön, genus och sexualitet.

Skolans läromedel ska ge god kunskap och insikt om hbtq-plus-personers situation. Undervisningen i skolan måste tydligare ta upp dessa frågor i syfte att motverka för­domsfulla attityder och främja sexuell hälsa. Ungdomars sexualitet bör bejakas, i stället för att moraliseras och tabubeläggas.

Förskolan och grund- och gymnasieskolan ska tillämpa ett normkritiskt förhållnings­sätt. Detsamma ska även gälla på såväl vuxenutbildningar som folkhögskolor. I hela utbildningsväsendet måste det finnas ett heltäckande skydd mot diskriminerande behand­ling av barn, elever och personal. Detta måste också omfatta ett krav på åtgärder mot diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck.

Skolan är barns och ungdomars arbetsplats. En trygg arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap, bli behandlad med respekt och få vara den en är. Det är också grundläggande att bli respekterad för den egna identiteten, sin familjebakgrund och sina föräldrars sexuella läggning eller könsidentitet och könsuttryck. Unga hbtq-plus-personer behöver som alla andra bli bekräftade och ges möjlighet att utvecklas.

Regeringen har infört nya examensmål i lärarutbildningarna för att säkerställa att blivande lärare får kompetens att undervisa om sex och relationer. Reformeringen av lärarutbildningen är ett viktigt steg då många lärare tycker att det är svårt att undervisa om sex och samlevnad. Mer utbildning i dom här frågorna behövs. I samband med att kompetensen höjs för att nyutexaminerade lärare ska kunna undervisa i frågor om identitet, sexualitet och relationer behövs en kunskapshöjning generellt kring hbtq-plus-kompetensen även bland befintlig personal i förskolor, skolor och fritidshem.

 

 

Daniel Andersson (S)

 

Teres Lindberg (S)

Hillevi Larsson (S)

Emilia Töyrä (S)

Johan Büser (S)

Sultan Kayhan (S)

Ann-Christin Ahlberg (S)

Hans Ekström (S)

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att öka hbtq-plus-kompetensen i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga huruvida all personal inom förskolor, skolor och fritidshem ska ha hbtq-plus-kompetens och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga huruvida hbtq-plus-kunskap ska ingå som obligatorium i relevanta utbildningar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2020/21:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.