En myndighet för alla transportslag

Motion 2017/18:641 av Penilla Gunther (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-29
Granskad
2017-09-29
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordna statliga verksamheter på trafikområdet genom att utreda sammanslagning av myndigheter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Trafikverket bildades 2010 och dess uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket ansvarar även för genomförande av kunskapsprov och körprov för körkort och taxiförarlegitimation och kunskapsprov för yrkeskunnande för trafiktillstånd och yrkesförarkompetens. Trafikverket arbetar för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektiva persontrafiken genom bland annat upphandling av trafik.

Men det finns fler myndigheter inom trafikområdet:

 • Trafikanalys granskar beslutsunderlag, utvärderar åtgärder och ansvarar för statistik.
 • Transportstyrelsen utformar regler och kontrollerar hur de efterlevs, ger tillstånd (körkort och certifikat), registrerar ägarbyten och sköter trängselskatt och fordonsskatt.
 • LFV bedriver flygledning för civilt och militärt flyg i Sverige samt ansvarar för säkerheten i och utvecklingen av svenskt luftrum.
 • Sjöfartsverket ansvarar för säkerhet och framkomlighet till sjöss samt för byggande, drift och underhåll av sjöfartens infrastruktur.

Samt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, som är ett oberoende forskningsinstitut vars uppgift är att bedriva samhällsmotiverad tillämpad forskning och utredning kring infrastruktur, trafik och transporter.

Det är dags att ta ett helhetsgrepp om den totala transportinfrastrukturen och utreda möjligheten att slå samman Luftfartsverket och Sjöfartsverket med Trafikverket. Säkerhetsfrågorna blir mer och mer aktuella, både fysiskt i trafikplaneringen och i den digitala infrastrukturen, och inte minst miljö och hållbar tillväxt måste finnas med som viktiga perspektiv i transportens värdekedja.

 

 

Penilla Gunther (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samordna statliga verksamheter på trafikområdet genom att utreda sammanslagning av myndigheter och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU1
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.