Till innehåll på sidan

En kriminalvårdsanstalt i Blekinge

Motion 1992/93:Ju508 av Sven-Olof Petersson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
1993-01-26
Bordläggning
1993-02-09
Hänvisning
1993-02-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I regeringens proposition 1992/93:100 bilaga 3,
Justitiedepartementet, anges det att en kraftig uppgång i
beläggningen av platserna vid landets
kriminalvårdsanstalter har skett. Det anges vidare att
behovet av ytterligare platser stadigt kommer att öka under
de närmaste åren.
Beslutet i riksdagen om en övergång till ordningen med
frigivande efter längre tid av det avtjänade straffet än vad
tidigare varit fallet innebär också att behovet av platser
kommer att öka.
Detta innebär att ytterligare platser måste komma till
stånd inom kriminalvården antingen genom utbyggnad vid
befintliga anstalter eller på platser där
kriminalvårdsanstalter i dag saknas.
Så sent som i fjol lades kriminalvårdsanstalten i
Karlskrona ned. Detta beslut var mycket beklagligt inte
minst med tanke på det fina resultat man där uppnådde med
att hjälpa intagna bort från drogberoende. Arbetet och
vården i övrigt sköttes på bästa sätt och trots
anstaltbyggnadens ålder var den i bästa skick och fyllda alla
ställda krav på säkerhet.
I anledning av det förestående behov av ytterligare
anstaltsplatser inom kriminalvården som nu förutses vore
det rimligt att Blekinge blev en av de delar av landet som
kommer i fråga för denna utökning. Detta kan ske genom
att man antingen tar i bruk den nu nedlagda
kriminalvårdsanstalten i Karlskrona på nytt eller
projekterar och bygger en ny anstalt på alternativ ort i länet.
Detta skulle innebära att Blekinge skulle få den helhet som
eftersträvas vad gäller polis, häkte, domstol och anstalt. Det
skulle också innebära förbättrade möjligheter för
återanpassning av de intagna då man ju vill söka närhet
mellan den intagnes bostadsort och orten för straffets
avtjänande.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av en
kriminalvårdsanstalt i

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en kriminalvårdsanstalt i Blekinge.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en kriminalvårdsanstalt i Blekinge.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.