E18 Köping–Västjädra

Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att skyndsamt bygga motorvägsstandard på E18 på sträckan mellan Köping och Västjädra och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

E18 är en viktig pulsåder och avgörande för den regionala utvecklingen i Mälardalen. E18 ingår i EU:s utpekade TEN-vägnät. Inom TEN-T är den nordiska triangeln prioriterad. E18 är det norra benet i den nordiska triangeln.

De enda delarna av E18 mellan Örebro och Stockholm som inte har motorvägs­standard är den ca 25 km långa sträckan Köping–Västjädra. Det är en flaskhals som gör att framkomligheten, trafiksäkerheten och utvecklingen i regionen hämmas betydligt. Sträckan Köping–Västerås är en av landets hårdast belastade vägar när det gäller transporter av farligt gods. Kapacitetsgränsen för en två-plus-ett-väg kan sättas till cirka 18 000 fordon/årsmedeldygn. Den gränsen är redan nådd för den östra delen av vägsträckan och kommer enligt prognosen att överstigas för hela vägsträckan.

Den ökade trafiken har lett till ett stort antal olyckor, bland annat en dödsolycka, och incidenter som gjort att sträckan måste stängas av tillfälligt och trafiken ledas om på mindre vägar och förbi både såväl förskolor som skolor genom bostadsområden i både Köpings och Hallstahammars kommuner. Förutom den olägenhet som det innebär för trafikanterna på sträckan är det ett stort trafiksäkerhetsproblem för de boende i Köpings och Hallstahammars kommuner; det är en betydande riskfaktor för en allvarlig olycka med tanke på allt farligt gods som fraktas på sträckan. Trafikmängden med ett stort antal fordon har också en negativ inverkan på det kommunala väg- och ledningsnätet. Företag tvekar att etablera sig då transporter inte kan garanteras komma fram i tid, och arbetspendling är ett mindre attraktivt alternativ då det är ständiga stopp på sträckan.

En förstudie angående sträckan genomfördes redan 2007. Förstudien föreslår att vägen byggs ut till motorväg med två körbanor i vardera riktningen och med mittremsa. De föreslagna åtgärderna bedöms ge en väg som medför bättre förutsättningar för den regionala utvecklingen. Dåvarande Vägverkets ställningstagande utifrån förstudien är att upprätta en arbetsplan för motorväg på E18 mellan Köping och Västjädra.

År 2014 gjordes en åtgärdsvalsstudie som har lett fram till steg 4 enligt fyrstegs­principen, det vill säga ombyggnad och breddning av vägen för att möjliggöra en mötesfri väg med fyra körfält. Ombyggnation har valts för att uppfylla målen om ökad framkomlighet (minskat behov av omledning av trafiken till övriga vägnätet) och ökad trafiksäkerhet. Åtgärdsvalsstudien resulterade i rekommendationen att ta fram en vägplan, och det arbetet är nu igång på Trafikverket.

Det är glädjande att utbyggnaden finns med i den nyligen presenterade nationella transportplanen och det är nu av största vikt för regionen att E18 Köping–Västjädra skyndsamt byggs ut till motorvägsstandard, för trafiksäkerhetens skull, för framkomlighetens skull, för miljön och för den regionala utvecklingens skull.

 

 

Pia Nilsson (S)

 

Olle Thorell (S)

Åsa Eriksson (S)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att skyndsamt bygga motorvägsstandard på E18 på sträckan mellan Köping och Västjädra och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.