Dubbelspår Sundsvall-Gävle

Motion 2017/18:2050 av Lena Asplund (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-03
Granskad
2017-10-09
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbelspår Sundsvall–Gävle och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Längs Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle finns idag en mycket begränsad möjlighet att öka antalet gods- och persontransporter, trots att efterfrågan finns. På den enkelspåriga delen Sundsvall–Gävle går det relativt tät trafik med snabbtåg, regionaltåg och godståg vilket gör hela systemet sårbart. Trots att fler vill resa med tåg så försvåras det av att restiden mellan Sundsvall och Stockholm har ökat under de senaste årtiondena, när utvecklingen egentligen borde gått åt andra hållet.

I den förstudie som Trafikverket gjort konstaterar man att det kommer bli nödvändigt med dubbelspår längs hela den aktuella sträckan. Trots att man gjort vissa kapacitetsökande åtgärder är sträckan väldigt hårt belastad och kommer att vara så tills ett dubbelspår kommer på plats. Banorna är viktiga för att uppnå ett sammanhållet och bättre fungerande nät för godstransporter genom landet och internationella transporter. Sträckan binder ihop viktiga delar av svensk industri med de marknader man vill nå. Exportvärden på det gods man transporterar är stora men kan bli än större.

Sedan år 2000 har trafiken på sträckan nästintill fördubblats samtidigt som restiderna ökat. Om inte kapaciteten höjs så kommer situationen bli än mer ansträngd vilket kan leda till att inte minst persontransporterna blir färre då fler istället väljer flyget.

Ostkustbanan har en viktig funktion att fylla då den förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. För att undvika en kapacitetsförsvagning bör arbetet med dubbelspår prioriteras och skyndas på.

Trafikverket föreslog hösten 2017 upprustning och dubbelspår på några kortare sträckor, men detta är givetvis inte tillräckligt – hela sträckan Gävle–Sundsvall har ett mycket stort behov av dubbelspår.

 

 

Lena Asplund (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbelspår Sundsvall-Gävle och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU5
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.