Till innehåll på sidan

Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2011/12:T375 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan.

Motivering

Utmed Norrlandskusten finns en befolkningskoncentration med ca 750 000 invånare, en omfattande del av svensk basindustri och stor potential för tillväxt. En nödvändig förutsättning för en fortsatt utveckling är en effektiv in-frastruktur. En väl fungerande infrastruktur är helt avgörande för såväl näringslivet som samhällsutvecklingen i övrigt.

Dagens kapacitetsbrist i järnvägssystemet hämmar denna utveckling. Restiderna har, trots X2000, utvecklats negativt. Som exempel kan nämnas att 1997 var restiden strax under 3 timmar för X2000 mellan Sundsvall och Stockholm. I dag har den tiden ökat till 3 timmar och 40 minuter, p.g.a. bristande kapacitet. Det är en oacceptabel utveckling.

Basindustrin i norr är en av de viktigaste motorerna i Sveriges tillväxt, och dess produkter fraktas till stor del på järnväg. Bristerna i godstransportsystemet är så omfattande att hela Norrlands tillväxt hämmas, och de medför negativa miljökonsekvenser p.g.a. ökade lastbilstransporter. Samtidigt innebär företagens planer en ökning av godsvolymerna med 50 procent fram till 2025. En satsning på ökad kapacitet i infrastrukturen är därför helt nödvändig.

Botniabanans investering och trafikstart är beroende av omkringliggande banor för att fungera effektivt. Investeringar i ett dubbelspår på Ostkustbanan är en grundläggande förutsättning och måste ses som en nödvändig följdinvestering för att nå Botniabanans fulla potential. Om denna investering inte genomförs fullt ut saknas fortfarande ett fungerande system för godstransporterna från basindustrin i norr, genom Sverige och till den europeiska marknaden.

Sträckan är landets mest belastade enkelspåriga järnväg och utgör en flaskhals. Trafikprognosen för 2020 är 100 tåg per dygn. Det nuvarande enkelspåret klarar bara hjälpligt att hantera dagens person- och godstrafik på 65 tåg per dygn. En fortsatt utveckling av gods- och persontrafiken omöjliggörs av den nuvarande kapacitetsbristen.

En genomtänkt etappvis dubbelspårsutbyggnad måste därför påbörjas snarast möjligt, i samordning med redan beslutade nya mötesstationer.

Nödvändiga utrednings- och planeringsarbeten måste påbörjas omgående så att en dubbelspårsutbyggnad i etapper kan påbörjas tidigt i nästa planeringsomgång 2014–2025. Det är orimligt att brist på transportkapacitet ska begränsa utvecklingsmöjligheterna för svensk basindustri och hämma regional utveckling i en stor del av landet.

Stockholm den 4 oktober 2011

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga dubbelspårig järnväg på hela Ostkustbanan.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.