Drogtester i skolan

Motion 2018/19:1189 av Margareta Cederfelt (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga drogtester i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Skolan ska skapa en studiemiljö som ger elever en stimulerande tillvaro, personlig utveckling och ett socialt utbyte. Förekomsten av droger i skolan skapar istället en otrygg miljö med ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa. Bruket av droger i skolan äventyrar elevers studier, och unga riskerar att hamna i utanförskap.

Det är oroväckande att användandet av droger blir allt vanligare i skolorna och förstagångsanvändarna blir allt yngre. Nyligen visade exempelvis Stockholmsenkäten att antalet unga som testat narkotika i min egen valkrets, Hägersten-Liljeholmen, ökat rejält. 2014 sa var fjärde pojke i tvåan på gymnasiet att de hade testat knark. 2018 var motsvarande siffra 45 procent.

Genom en lag som trädde i kraft den 1 juli 2011 har regeringen möjliggjort för polisen att drogtesta ungdomar under 15 år vid misstanke om missbruk. Det är mycket positivt inte minst då tillgängligheten till droger ökat och det är relativt lätt för ungdomar att komma i kontakt med droger. Denna möjlighet borde övervägas att utvidgas till gymnasieskolan då flera ungdomar vittnar om att droger i skolan är vanligt förekommande och att situationen är allvarligare än vad många tycks tro. Oavsett omfattning är varje enskilt fall allvarligt och bör leda till tydliga och starka reaktioner, inte minst från politiken. Droger för också med sig andra problem och vi riskerar att få en skolmiljö som är våldsam samt en skola som inte klarar av att utföra sitt uppdrag. Elever och lärare har rätt att kräva en arbetsmiljö som är drogfri och framför allt trygg. Jag anser att åtgärder måste vidtas för att motverka drogbruket på landets gymnasie­skolor och minimera drogrekryteringen bland yngre. Därför bör det vara möjligt för skolor att arbeta mer proaktivt mot droger, till exempel genom att upprätta kontrakt mellan elev/student, målsman och skolan – ett kontrakt som godkänner att skolan, vid misstanke om missbruk, får drogtesta sina elever. Det ska på förhand vara tydligt vad ett positivt drogtest resulterar i. Att vara proaktiv handlar om att kunna hjälpa eleverna att komma rätt och att redan på ett tidigt stadium sätta stopp för ett drogberoende.

Gymnasieskolorna ges i detta förslag möjlighet att ställa krav som innebär att eleven, för att denne ska antas till utbildningen vid skolan, ska underteckna detta kontrakt. Detta skapar en drogfri skola och ger elever en tidig möjlighet till hjälp.

 

 

Margareta Cederfelt (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga drogtester i gymnasieskolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2018/19:UbU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.