Dna- och PKU-registers syfte

Motion 2007/08:So280 av Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2007-10-02
Numrering
2007-10-04
Hänvisning
2007-10-16
Bordläggning
2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att PKU-registret endast får användas efter prövning av riksdagen i varje enskilt fall.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ge ett brottsbekämpande dna-register den legalitet som erfordras.

Motivering

Den grova brottsligheten ökar i Sverige. Samtidigt har tekniska framsteg gjort det möjligt att mer effektivt jaga brottslingar via dna-teknik. I Sverige finns ingen biobank uppbyggd utifrån möjligheten att jaga brottslingar. Det har inneburit att polis vid ett antal tillfällen under senare år nyttjat den biobank som finns uppbyggd utifrån ett forskningssyfte inom vården, det s.k. PKU-registret.

PKU-registret skapades 1975 och har uppgifter från alla födda från den tiden. Vid införandet upprättades avtal mellan förälder och vårdgivare om att uppgifter via dna fick lagras. Det är alltså ett avtal som klargör registrets syfte i form av forskning och kunskapsutveckling. Vid skapandet av registret betonades integriteten och de mycket hårda sekretessbestämmelser som kringgärdar registret. Att använda registret är alltså omgärdat av normer, såväl juridiskt som etiskt/moraliskt, som är grundläggande för hela vårt rättssamhälle. Vid eventuellt användande av registret framhålls att domstol kan besluta om att uppgifter kan kontrolleras.

Frågan om användandet av PKU-registret vid brottsbekämpning är en principiellt viktig fråga. Mot bakgrund av det ursprungliga syftet är en, mer fri, användning av registret oacceptabel. Vid extrema sammanhang, då motiv för registrets användande finns, bör frågan underställas riksdagen för ställningstagande i varje enskilt fall. Detta bör ges regeringen till känna.

Utifrån en effektiv brottsbekämpning kan det vara motiverat att bygga upp ett dna-register för att lättare finna återfallsförbrytare. Införandet av ett sådant register ska omgärdas av stor integritet och folklig debatt. Den typen av debatt måste ständigt hållas levande så att övergrepp inte sker på området. Ett register som byggs upp utifrån ett brottsbekämpande syfte ska dock hållas strikt frånskilt PKU-registret. För att ge frågan om ett dna-register, som har ett brottsbekämpande syfte, den legalitet som erfordras bör tydliga riktlinjer beslutas av riksdagen. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2007

Jörgen Johansson (c)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att PKU-registret endast får användas efter prövning av riksdagen i varje enskilt fall.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att ge ett brottsbekämpande dna-register den legalitet som erfordras.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.