Till innehåll på sidan

Dalsland och Värmland inför nya utmaningar

Motion 2009/10:N369 av Anita Brodén och Nina Larsson (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-05
Numrering
2009-10-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om människors nya möjligheter att verka och bo i Dalsland och Värmland.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av att tillförsäkra befolkningen tillgång till bredband eller motsvarande för acceptabel Internetuppkoppling i hela Dalsland och Värmland.1

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klassa Dalsland som ett s.k. skogslän.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva möjligheten till avdragsrätt för resor också gällande resor till och från barnomsorg.2

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riskkapital.

 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av samverkan på forskarbasis mellan industri och högskola/universitet.3

1 Yrkande 2 hänvisat till TU.

2 Yrkande 4 hänvisat till SkU.

3 Yrkande 6 hänvisat till UbU.

Motivering

Dalsland och Värmland har båda stora naturrikedomar, skönhet och enorma utvecklingsmöjligheter samt ett stort antal företagare och entreprenörer. För att ge dessa bygder verktyg för hållbar tillväxt och utveckling, samt att på bästa sätt tillvarata den potential som finns, krävs politiska beslut om företagande samt satsningar på infrastruktur och samhällsservice. Det krävs också en attitydförändring hos många beslutsfattare att våga tro på den enskilda människans kraft att både förändra och förbättra sin livssituation. Tack vare en ny regering finns nu ökade möjligheter till viktiga insatser för människor och bygder att utvecklas.

Regeringen har fattat beslut om viktiga infrastruktursatsningar i närtid och som framtida satsningar, något som är en förutsättning för en god utveckling av såväl Dalsland som Värmland.

En strandskyddsproposition lades också fram på riksdagens bord under det gångna året. Den innebär för Dalslands och Värmlands del en ökad möjlighet att etablera sjönära verksamheter för landsbygdsutveckling, samtidigt som värdefull fauna och flora skyddas.

Det är en liberal utgångspunkt att människor ska kunna bo där de själva vill och där ha möjlighet till ett bra liv. Då tas hela Sverige i bruk och hela Sverige lever. Det ger enligt Folkpartiet tillväxt i hela landet. Folkpartiet liberalerna föreslår i programmet Bo där du vill utökade möjligheter för lands- och glesbygd. I denna motion pekar vi på möjligheterna i Dalsland och Värmland och föreslår kompletteringar. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Att leva i gles- och landsbygd är fantastiskt på många sätt men innebär också svårigheter. Att kunna färdas till arbetet är en självklarhet, men bättre möjligheter genom exempelvis avdragsrätt för resor till och från barnomsorg bör utredas.

Det krävs såväl kollektivtrafik mellan orter där många människor förflyttar sig som ett tjälsäkrat vägnät.

Det krävs också en regelförändring inom EU för att möjliggöra fler vattenburna transporter.

För att till fyllest kunna fungera väl i lands- och glesbygd krävs inte minst en möjlighet att via den nya tekniken kunna erhålla snabb och säker uppkoppling via Internet. Det är därför nödvändigt att tillförsäkra befolkningen tillgång till bredband eller motsvarande teknik för att erhålla en acceptabel tillgänglighet och Internetuppkoppling i hela Dalsland och Värmland.

Dalsland skulle bättre kunna utvecklas om en realistisk hantering av landskapet sker genom att exempelvis klassa Dalsland och norra Älvsborg som ett så kallat skogslän. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Det finns mängder av möjligheter för ett attraktivt Dalsland och Värmland med goda kommunikationer, god infrastruktur, bra företagsklimat, trygghet och säkerhet via fler poliser, väl fungerande sjukvård, minskat drogmissbruk, minskad brottslighet, ett ekologiskt hållbart område, goda utbildningsmöjligheter, välutbildade dalslänningar och värmlänningar och ett bättre samarbete över läns- och landsgränserna.

Utbildning

Tillgång till goda utbildningsmöjligheter är en viktig hörnsten. Universitetet i Karlstad och Högskolan Väst är bra exempel på utbildningens betydelse för ett län eller en region. Regeringens införande av KY-utbildningar samt praktiska yrkeslinjer och lärlingsutbildningar har välkomnats av många ungdomar. Kvalificerad utbildning och den nya gymnasiala yrkesutbildningen är viktiga instrument för att främja industriell och annan utveckling. De extra utbildningsplatser som tillskapas i samband med höstbudgeten kommer dessutom att ytterligare stärka tillgången till ett varierat studieutbud. Med hänvisning till det akuta läge som just nu råder kring bilindustrins fortlevnad i dessa regioner förs ofta behovet av utbildningsresurser för medarbetare fram. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Forskningssamverkan mellan industri och högskola/universitet är en av nycklarna till framgång och överlevnad för hela bygder och branscher. Den kris som bilindustrin nu brottas med kommer förmodligen endast att kunna lösas genom framtagande av en ny miljövänlig teknik för en större marknad.

Den samverkan som nu sker mellan bilbranschen och Högskolan Väst är därför oerhört värdefullt liksom samverkan med Innovatum.

Samarbete över gränserna

Genom att Värmland är en egen region har länet möjligheter att söka samarbetet med andra, både över regions/länsgränserna och över riksgränsen mot Norge. Det är ett samarbete över landgränsen som måste följas upp av förenklingar i gränspassering av både tjänster, arbetsmarknadsförsäkringar, sjukförsäkringsförmåner och varor mellan de nordiska länderna.

Detta är ett arbete som Nordiska rådet arbetat med under lång tid och som kräver uppbackning från samtliga nordiska länder. Gränshindren måste få sin lösning inom en snar framtid. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Småföretag

Småföretagare är basen för landets tillväxt. Snåriga regler och tungrodd byråkrati drabbar framför allt landsbygden där de flesta enmans- och fåmansföretagen finns. Riskkapital är en bristvara för småföretagare i Dalsland och Värmland och andra glesbygdslän i Sverige. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.

Småföretagaren är glesbygdens och landsbygdens räddare. Här ingår både jord- och skogsbrukare samt alla andra som kan bli självgående via eget företagande och kanske med en eller flera anställda rädda många orter i Dalsland och Värmland.

Stockholm den 4 oktober 2009

Yrkanden (6)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om människors nya möjligheter att verka och bo i Dalsland och Värmland.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändigheten av att tillförsäkra befolkningen tillgång till bredband eller motsvarande för acceptabel Internetuppkoppling i hela Dalsland och Värmland.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klassa Dalsland som ett s.k. skogslän.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva möjligheten till avdragsrätt för resor också gällande resor till och från barnomsorg.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riskkapital.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av samverkan på forskarbasis mellan industri och högskola/universitet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.