Till innehåll på sidan

Bidrag till arbetet bland narkotikamissbrukare m.fl.

Motion 1988/89:So227 av Gudrun Schyman (vpk)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
1989-01-25
Bordläggning
1989-02-01
Hänvisning
1989-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion

1988/89 :So227

av Gudrun Schyman (vpk)

Bidrag till arbetet bland narkotikamissbrukare m.fl.

Under hotet av HIV/AIDS har statsmakterna satsat avsevärda resurser i
kampen mot narkotika. De frivilligorganisationer som är verksamma inom
detta område, t.ex. Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare
(RFHL) och Föräldraföreningen mot narkotika (FMN), har gjort stora

insatser.

RFHL har under de två senaste åren utvecklat en rad verksamheter, t.ex.
nya behandlingshem. En satsning som föranletts av behovet av en utbyggd
narkomanvård, bl.a. mot bakgrund av HIV/AIDS. Projektbidrag har oftast
utgått för igångsättande av dessa nya verksamheter.

När organisationernas åtaganden blir allt fler och verksamheterna expanderar,
ökar också kraven på organisationerna. Internt vad gäller stöd och
utvecklingsarbete, externt i fråga om presentationer, uppvaktningar, förhandlingar,
etc.

Det är därför angeläget att organisationerna kan erhålla ett ökat och mer
långsiktigt stöd, så att de verksamheter som initierats verkligen kan etableras
och konsolideras.

Så är tyvärr inte fallet idag. Enligt den föreslagna budgeten kommer
organisationsstödet att i princip ligga kvar på fjolårets nivå (uppräkningen är
4%), vilket i realiteten innebär en sänkning av grundanslagen.

Detta är en orimlig situation, särskilt med tanke på att det sedan förra året
etablerats fler, nya frivilligorganisationer. En av dessa är Convictus, en
organisation som arbetar med HIV-positiva och deras anhöriga. Ett nog så
viktigt arbete i dagens situation.

Fler organisationer skall alltså dela på ett i princip oförändrat bidrag, trots
att deras åtaganden ökat, och deras arbete är nödvändigare än någonsin.

Enligt vpk fordras det en avsevärd höjning av organisationernas anslag, för
att de på ett adekvat sätt skall kunna möta de stora sociala problem vi står
inför i dag.

Vpk föreslår att bidraget till KALV-organisationerna punkt 4, Bidrag till
sammanslutningar av före detta alkoholmissbrukare, sammanslutningar för
stöd och hjälp åt narkotikamissbrukare samt organisationer som bedriver
rehabiliteringsarbete ökas med 2 488 000 miljoner kr. utöver regeringens
förslag.

Socialstyrelsen har i sina äskanden begärt en uppräkning av anslaget med
20%, dvs 3 047 000 kronor, vilket på inget sätt kan betraktas som orimligt
utan snarare som ett minimikrav.

Hemställan

Med hänvisning till ovanstående hemställs

att riksdagen till KALV-organisationerna, punkt 4, för budgetåret
1989/90, anslår 2 488 000 kronor utöver vad regeringen föreslagit eller
således 57 503 000 kronor för bidrag till organisationer.

Stockholm den 20 januari 1989

Gudrun Schyman (vpk)

Mot. 1988/89
So227

14

gotal» 16613, Stockholm 1989

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen till KALV-organisationerna, punkt 4, för budgetåret 1989/90, anslår 2 488 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit eller således 57 503 000 kr. för bidrag till organisationer.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen till KALV-organisationerna, punkt 4, för budgetåret 1989/90, anslår 2 488 000 kr. utöver vad regeringen föreslagit eller således 57 503 000 kr. för bidrag till organisationer.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.