Bevarande och utveckling av svensk motorsport

Motion 2022/23:592 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-18
Granskad
2022-11-18
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en moderniserad vägledning kring metod och riktvärden för bullermätning som inte begränsar idrottsföreningar och motorsportens verksamheter på idrottsanläggningar och motorbanor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Motorsporten i Sverige är en stor folkrörelse med flera hundra tusen engagerade medlemmar. Svenska Motorsportförbundet (Svemo) samt Svenska Bilsportförbundet (SBF) har under många år varit med och tagit ansvar för miljön och kommande generationer genom ett aktivt och ständigt förbättrat miljöarbete som ska leda motor­sporten mot en långsiktigt hållbar utveckling. Motorsporten ger, som all annan idrott, gemenskap, glädje, träning och motion för människor i alla åldrar, inte minst ungdomar. Motorsporten och det rullande kulturarvet bidrar till många samhällsnyttiga hållbarhets­aspekter som teknikutveckling, besöksnäring, arbetstillfällen, innovation, lokala evenemang och ökat teknikintresse. Förbund, klubbar och utövare gör givetvis allt de kan för att begränsa emissioner, inklusive buller/ljud. Det är dock så att dagens allmänna råd är oskäligt mycket hårdare än övriga riktlinjer för andra verksamheter i samhället och det gör att ideella föreningar och engagerade inte mäktar med att uppfylla kraven och tappar sugen. Riktvärden för maximalnivå mellan motorsport och vägtrafik skiljer så mycket som 10–15 dBA. Det innebär att förare med gatregistrerade fordon kan åka till banan, men väldigt ofta blir det problem att få åka på banan med dagens krav. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon (NFS 2004:16) är idag ett hinder. Under de senaste åren har flertalet domstolsprövningar lett till inskränkningar av möjligheten till idrottsutövande kopplade till bullerproblematik. I vissa fall, framför allt inom motorsporten, har föreningar till och med tvingats att lägga ner sin verksamhet. Sveriges motorbanor har de tuffaste myndighetskraven i EU och Norden gällande ljud/buller och det är betydligare tuffare krav för motorbanor än vad det är för exempelvis industrier samt väg- och flygtrafik. I de nordiska grannländerna Norge, Danmark och Finland har man däremot i huvudsak frångått maximal ljudnivå som enskilt bullermått för motor­sport och valt att grunda sina riktvärden på ekvivalenta ljudnivåer – ett mått som även väger in verksamhetens varaktighet i tiden. Naturvårdsverket har tagit fram uppdaterade riktlinjer för idrotter som till exempel fotboll men än så länge har inga ansatser gjorts för att se över reglerna för ljud från motorbanor. Idag kan dessutom nya grannar flytta in nära en motorbana och direkt börja klaga och processa mot en idrottsklubb som funnits där i 70 år. Det är inte rimligt då det skapar orimliga och oförutsedda konsekvenser för idrottsföreningar och andra aktörer.

Vi ska också vara rädda om motorsporten i avseendet att den bidrar positivt till att bevara den biologiska mångfalden. Undersökningar i Sverige, Tjeckien, Tyskland och Nederländerna visar nämligen att brukade motorbanor av olika typer (ban- och bil­racing, enduro, motocross m.m.) är – och kan förbli – mycket värdefulla miljöer för bevarande av biologisk mångfald, exempelvis pollinerande insekter. Samtliga studier visar att rödlistade och hotade arter förekommer i signifikant större antal på motorbanor än i omgivande landskap. Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och flera läns­styrelser har också rapporterat om motorbanors potential för ökad biologisk mångfald. Ett tiotal projekt på motorbanor har beviljats naturvårdsbidrag via länsstyrelser och kommuner.

Dagens riktlinjer för buller innebär kraftiga inskränkningar för motorsporten. Dessa behöver moderniseras och harmoniseras så att de inte försvårar eller omöjliggör för motorsporten att bedriva och utveckla verksamheten framåt.

 

 

Marléne Lund Kopparklint (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att ta fram en moderniserad vägledning kring metod och riktvärden för bullermätning som inte begränsar idrottsföreningar och motorsportens verksamheter på idrottsanläggningar och motorbanor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU13
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.