Till innehåll på sidan

Bättre finansieringslösningar ger Sverige fler jobb och nya företag

Motion 2012/13:N358 av Isak From m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2012-10-05
Numrering
2012-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
S5069

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiering i tidiga skeden.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av statliga garantier vid generationsväxling och nyföretagande.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att öka långsiktigheten i finansieringsmodellerna och behovet av att öka det lokala och regionala ägandet.

Motivering

Det råder kortsiktighet på finansmarknaden. I dag finns i huvudsak dyra finansieringssystem, vilket är skadligt inte bara för den enskilde företagaren utan även för stabiliteten på arbetsmarknaden. Svensk ekonomi är inte betjänt av kortsiktiga klipp och skyhöga avkastningskrav.

Det behövs idéer och beslut som leder fram till förändring av de regelverk och attityder som gör det svårt att lösa finansieringsfrågan i tidiga skeden av företagsetablering, expansion i mindre företag samt när man som enskild individ vill förvärva ett mindre företag.

De lösningar som finns idag innebär i de flesta fall en orimligt hög risk för individen och hämmar därför en positiv utveckling.

Många privatpersoner lyckas inte hitta finansieringslösningar för start av företag och affärsverksamhet trots att idén till affär bedöms ha hög potential. Många etablerade företag efterfrågar finansieringslösningar för tillväxt och expansion men lyckas inte hitta någon sådan som är förenlig med rimlig nivå på personligt risktagande.

Många förvärv av företag, i synnerhet vid generationsskifte, försvåras eller avblåses helt på grund av avsaknad av brist på helhetssyn samt brist på överkomliga finansieringsmodeller.

Många fler, i synnerhet kvinnor, skulle starta företag om den personliga risken kunde reduceras genom bättre offentliga finansieringsmodeller.

Erfarenheten visar vad som krävs för att en affärsidé eller en företagsexpansion ska bli framgångsrik eller inte. Det som tydligast lyfts fram av lokala och regionala beslutsfattare och företagare är att det saknas smarta finansieringslösningar för mindre företag och privatpersoner som vill satsa på företagsetableringar och expansion.

Kan vi ändra på det skulle vi med säkerhet kunna skapa fler jobb, tillväxt och hållbara konkurrensfördelar i ett antal företag runt om i landet.

Det finns i dag en okunskap om och svårigheter med att skilja på riskfinansiering och riskkapital. Blivande företagare som precis startat sitt företag är mindre intresserade av riskkapital. Riskkapital och riskkapitalister söker säkra investeringar med hög avkastning och är inte intresserade av företag i tidiga skeenden.

Nedläggning istället för förvärv

Det finns åtskilliga vittnesmål och exempel från företagare runt om i landet om hur man lyckas och om dem som aldrig fick chansen, om hur företag tvingats lägga ner på en ort för att det var omöjligt att genomföra ett övertagande inför en generationsväxling.

Om och om igen möter vi företagare, eller potentiella företagare, som av olika anledningar inte kunnat förverkliga sina affärsriktiga investeringar på grund av omöjliga villkor, hindrande regelverk och i en hel del fall bristande industriell affärskompetens hos relevanta finansiärer. Vi anser att staten tillsammans med kommunerna och de lokala företagarna bättre kan samverka för att öka kompetensen i branschen.

Nya företag med nya produkter

Det är inte enbart sunda förvärv som går om intet på grund av bristfälliga finansieringslösningar. Etablering av företag kring nya produkter eller tjänster kan ofta möta ännu större svårigheter. Efter att en företagare och innovatör har utvecklat och tillverkat de första lösningarna på egen hand och med lokala underleverantörer med stor egeninsats och med minimalt stöd från offentliga aktörer så faller ofta idén på grund av bristfällig finansiering i nästa tidiga skede.

Det krävs större kapitaltillskott för att etablera tillverkning för serieproduktion. Samtliga aktörer, t.ex. Industrifonden, Almi, Energimyndigheten, bankerna, svarar samfällt samma sak: ”Kom igen när produktionen är igång, det här är inte en tillräckligt säker investering i den första etableringsfasen.”

Vem kan göra något åt saken?

Om det visar sig att privatkapitalister och banker fortsätter att kräva skyhög avkastning kommer det att skada tillväxten.

Många anställda vill delta, men kan inte på grund av att banker kräver utförsäljning av inventarier eller maskiner i stället för att ge möjligheten till en generationsväxling eller nyetablering.

Vi anser att det offentliga måste gå in och fylla det tomrum inte marknaden klarar av. Det handlar om jobb, stärkt konkurrenskraft och växande företag som vi går miste om varje gång det blir ett onödigt nej.

Vi anser att staten behöver stå garant för att offentliga medel kan formas i fonder och program som hjälper företagare och individer med drivkraft. Det är inte läge att fortsätta stoppa huvudet i sanden och vägra se de brister som finns i dagens finansieringssystem.

Möjligheterna att bo och verka i hela landet kräver en förändring. Alla tjänar på en förändring, inte bara de som måhända får tillgång till finansiering för sina industriella investeringar!

Vi anser att det krävs fler, inte färre, aktörer. Staten borde via nya fonder stå som garant för banklån eller avskrivningslån. Dessa finansieringsformer kan hanteras av bankerna. Men det krävs då att en lokal grupp människor gör riskbedömningarna för produkter i tidiga skeenden. Dessa människor bör vara en fristående grupp med lokal förankring och företagarkompetens. Fackliga organisationer bör också ges möjlighet att medverka. Det är viktigt att det inte är direkt knutet till finansiären.

Det är också viktigt med flera vägar in; flera aktörer gör att man får olika bedömningar på sin affärsidé. Även om overheadkostnaden ökar anser vi att det ger ett mervärde.

Vi är oerhört kritiska till regeringens förslag till nystartszoner och vill i stället se ett finansieringssystem i det tidiga skedet där staten tillsammans med andra aktörer tidigt kan gå in och garantera lån och investeringar i hela landet. Inte minst i glesbygd är det lokala ägandet viktigt för att öka långsiktigheten i investeringen.

Stockholm den 4 oktober 2012

Isak From (S)

Carina Adolfsson Elgestam (S)

Christer Adelsbo (S)

Gunnar Sandberg (S)

Hans Hoff (S)

Johan Löfstrand (S)

Katarina Köhler (S)

Kerstin Engle (S)

Marie Nordén (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiering i tidiga skeden.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av statliga garantier vid generationsväxling och nyföretagande.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att öka långsiktigheten i finansieringsmodellerna och behovet av att öka det lokala och regionala ägandet.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.